ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶಗಳು

ನಾಳೆಯೇ CET ಫಲಿತಾಂಶ. ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ...

Read More