ಕೃಷಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳು

ಕೃಷಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳು.

ಕೃಷಿಕನ ಮನೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಸಾಧನ ಸರಂಜಾಮುಗಳ ಉಗ್ರಾಣ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು . ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಹೊಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಇರುವವರು ಏನಾದರೂ ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿರು ವಂತಾದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ . ಇದು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಮರಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಧಾಟಿಯೂ ಇರಬಹುದು . ಕೃಷಿಕನ ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ…

Read more
error: Content is protected !!