ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಇಂದಿನ ಖರೀದಿ ದರ-ದಿನಾಂಕ:23-09-2021

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಯ್ಯಲು ಸಿದ್ದವಾದ ಹೂವು ಚೀಲ.

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು 23-09-2021 ರಂದು ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತು ಗಳಾದ ಧವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು, ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು, ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳ ಖರೀದಿ ದರ ಹೀಗೆ ಇದೆ.

ಧವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು:                            

Wheat / ಗೋಧಿ: ಕನಿಷ್ಟ ದರ  – ಗರಿಷ್ಟ ದರ

Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ , 1950, 1985

Sona / ಸೋನ , 1421, 2200

Red / ಕೆಂಪು , 1360, 2600

White / ಬಿಳಿ , 1107, 4205

H.D. / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 1850, 1850

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 840, 3000

Medium / ಸಾಧಾರಣ , 2800, 3100

Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ , 4200, 4820

Sharabathi / ಶರಬತಿ , 1800, 2100

Other / ಇತರೆ , 2000, 2690

Paddy / ಭತ್ತ, ,

Paddy / ಭತ್ತ-1 , 1370, 2500

I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 , 1546, 1546

Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ , 1758, 2140

Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ , 1223, 1784

Rajahamsa / ರಾಜಹಂಸ , 1227, 1227

Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ , 1317, 2020

Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ , 1960, 2650

Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ , 1200, 1850

Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ , 1597, 2000

Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು , 1693, 2027

Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು , 1920, 1950

Rice / ಅಕ್ಕಿ, ,

Coarse / ದಪ್ಪ , 1900, 2700

CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) , 4000, 5600

Fine / ಉತ್ತಮ , 3600, 6800

Medium / ಮಧ್ಯಮ , 2800, 4800

I. R. – 64 / ಐ.ಆರ್.64 , 3150, 4000

Sona Medium / ಸೋನ ಸಾಧಾರಣ , 2580, 2580

Sona / ಸೋನ (*), 3500, 5200

Kattasambar / ಕಟ್ಟಾ ಸಾಂಬಾರ್ , 2900, 3000

Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ , 1321, 2600

Hansa / ಹಂಸ , 2200, 3600

Other / ಇತರೆ , 2400, 3637

Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ:

Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ , 1301, 19000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 1229, 2070

Yellow / ಹಳದಿ , 1656, 1989

Popcorn / ಜೋಳದ ಅರಳು , 1405, 1900

Jowar / ಜೋಳ, ,

Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ , 1007, 4800

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 908, 2651

Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ , 1350, 1740

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 1250, 1450

Bajra / ಸಜ್ಜೆ, ,

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 1277, 2300

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 1400, 1600

Other / ಇತರೆ , 1500, 1750

Ragi / ರಾಗಿ, ,

Fine / ಉತ್ತಮ , 1523, 3000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 1830, 3000

Red / ಕೆಂಪು , 2500, 3100

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 2056, 2211

Medium Fine / ಮಧ್ಯಮ ಉತ್ತಮ , 3000, 3000

Other / ಇತರೆ , 1800, 2000

Navane / ನವಣೆ:

Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 2325, 2743

Other / ಇತರೆ , 2000, 3400

Same/Savi / ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ:

Same/Savi Local / ಸಾಮೆ / ಸಾವಿ , 3110, 3110

Sajje / ಸಜ್ಜೆ:

Sajje / ಸಜ್ಜೆ , 1419, 1690

Dry Fruits:

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ,

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ , 1000, 55000

Cotton / ಹತ್ತಿ:

BANNI / ಬನಿ, 1005, 7305

D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. , 2500, 12890

, 11509, 11509

1670, 7970

Flowers:

Rose / ಗುಲಾಬಿ, ,

Other / ಇತರೆ , 500, 1500

Crysanthamum / ಸೇವಂತಿಗೆ, ,

Other / ಇತರೆ , 1000, 2500

Marygold :

Other / ಇತರೆ , 500, 700

Forest Products:

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*), 5000, 17000

Fruits:

Apple / ಸೇಬು:

Kasmir/Shimla – II / ಕಾಶ್ಮೀರ್ / ಸಿಮ್ಲಾ-11 , 5000, 7000

Apple / ಸೇಬು , 5000, 13000

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ:

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ , 2000, 5500

Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು:

Medium / ಮಧ್ಯಮ , 2000, 3900

Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ , 1000, 1900

Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ , 600, 1500

Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ , 1000, 4300

Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ , 700, 1400

Other / ಇತರೆ , 2800, 3200

Pine Apple / ಅನಾನಸ್:

Pine Apple / ಅನಾನಸ್ , 1800, 4000

Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ:

Black / ಕಪ್ಪು , 2000, 3500

Green / ಹಸಿರು , 4000, 7500

White / ಬಿಳಿ , 3500, 5500

Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ:

Sapota / ಸಪೋಟ , 1600, 5000

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ:

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ , 700, 2500

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ:

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ , 500, 2200

Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ:

Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ , 2200, 4500

Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು:

Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ , 2000, 3500

Karbuja / ಕರಬೂಜ:

Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ , 2000, 3000

Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ:

Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ , 2000, 16000

Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ:

Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ , 2200, 2500

Oil Seeds:

Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ):

Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ , 4000, 7897

Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ , 3289, 5719

Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು , 4666, 4666

Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ , 1510, 7140

Natte / ನಾಟಿ , 3009, 7229

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 3701, 5170

Other / ಇತರೆ , 1940, 7000

Sesamum / ಎಳ್ಳು:

Red / ಕೆಂಪು , 7651, 12000

White / ಬಿಳಿ , 9980, 14500

Black / ಕಪ್ಪು , 6119, 9400

Mustard / ಸಾಸುವೆ:

Other / ಇತರೆ  4669, 9500

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್:

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ , 4586, 7500

Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ:

Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ , 3005, 5909

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 4080, 5900

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 3568, 5455

Other / ಇತರೆ , 4580, 5600

Safflower / ಕುಸುಬೆ:

Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ , 4160, 5300

Gingelly / ಎಳ್ಳು:

Other / ಇತರೆ , 7899, 8639

Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ:

Castor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ , 5285, 5409

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ:

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ , 1700, 24131

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ:

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ , 15000, 20200

Ball / ಬಾಲ್ , 15000, 16400

Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ , 7800, 11000

Other / ಇತರೆ , 4500, 11000

Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ:

Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ , 9500, 11500

Other:

Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ:

Big / ದೊಡ್ಡದು , 10000, 10000

Medium / ಮಧ್ಯಮ , 9500, 9500

Other / ಇತರೆ ,9000, 10000

ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದದ್ದು ಕಿಲೊ:31 ರೂ.

Jaggery / ಬೆಲ್ಲ:

Achhu / ಅಚ್ಚು , 3000, 5000

Mudde / ಮುದ್ದೆ , 2911, 4800

Unde / ಉಂಡೆ , 3500, 3800

Yellow / ಹಳದಿ , 3000, 3190

Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು , 3000, 3150

PENTI / ಪೆಂಟಿ , 2740, 3620

Other / ಇತರೆ , 2900, 5000

Tender Coconut / ಎಳನೀರು, ,

Tender Coconut / ಎಳನೀರು , 6000, 25000

Plantation Crops;

Coco ಹಸಿ ಬೀಜ ಕಿಲೊ:40-45

Coco ಒಣ ಬೀಜ ಕಿಲೋ:160-180

ರಬ್ಬರ್:

RSS 4 kg:167.50

Lot :156

Scrap: 101 -109

ಕಾಫೀ: 50 kg

ರೋಬಸ್ಟಾ ಪಾರ್ಚ್ ಮೆಂಟ್:6200

ರೋಬಸ್ಟಾ ಚೆರಿ: 138 kg

ಅರೆಬಿಕಾ ಪಾರ್ಚ್ ಮೆಂಟ್:13725

ಅರೆಬಿಕಾ ಚೆರಿ:6300

ಏಲಕ್ಕಿ ಕಿಲೋ:  ಹಸುರು: 1772.00   1075.30

ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು:

Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು:

Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*), 3034, 6400

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*), 3664, 5900

Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು:

Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*), 1229, 10500

Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು:

Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*), 1008, 11000

Local (Whole) / ಸ್ಥಳೀಯ (ವೋಲ್) (*), 5100, 5100

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*), 4569, 6819

Medium / ಮಧ್ಯಮ , 4080, 5010

Green Peas / ಬಟಾಣಿ:

Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*), 6000, 12000

Avare / ಅವರೆ, ,

Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*), 1552, 6000

Cowpea / ಅಲಸಂದೆ, ,

Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*), 2022, 6800

Mataki / ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ), ,

Mataki (W) / ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) (*), 4501, 8030

Moath / ಮೋತ್, ,

Moath (W) / ಮೋತ್ (ವೋಲ್) (*), 8000, 8500

Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು, ,

Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*), 2202, 4200

Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ,

Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*), 8000, 11000

Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ,

Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*), 5850, 7000

Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ,

Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*), 8000, 12600

Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ,

Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*), 8500, 11000

Tur / ತೊಗರಿ, ,

Tur / ತೊಗರಿ (*), 3212, 8000

White / ಬಿಳಿ (*), 4306, 5905

Red / ಕೆಂಪು (*), 5705, 6455

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು, ,

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*), 3010, 7200

Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್, ,

Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*), 8800, 9000

ಸಾಂಬಾರ ವಸ್ತುಗಳು:

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ:

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*), 400, 6900

Other / ಇತರೆ (*), 4500, 10000

Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 7639, 12509

Pepper / ಮೆಣಸು, ,

Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*), 36019, 40899

Other / ಇತರೆ , 26000, 40572

Turmeric / ಅರಿಶಿನ:

Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*), 9000, 13000

Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್, ,

Other / ಇತರೆ (*), 8069, 8069

Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ, ,

Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*), 7700, 9000

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ), ,

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*), 4140, 13000

Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*), 16000, 35000

Mankattu / ಮಂಕಟ್ಟು (*), 16000, 17000

Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*), 1699, 20000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 700, 20000

Guntur / ಗುಂಟೂರು (*), 16500, 17000

Other / ಇತರೆ (*), 20000, 23000

ತರಕಾರಿಗಳು:

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ, ,

Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ (*), 1900, 2200

Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು (*), 750, 2200

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 200, 2011

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*), 200, 2400

Puna / ಪೂನ (*), 500, 2500

Telagi / ತೆಲಗಿ (*), 250, 2200

Other / ಇತರೆ (*), 200, 2500

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ,

Jalander / ಜಲಂಧರ್ (*), 1250, 1300

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 500, 2000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*), 450, 2500

Other / ಇತರೆ (*), 300, 1600

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು, ,

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 842, 2600

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*), 500, 4200

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ, ,

Round / ರೌಂಡ್ (*), 800, 1200

Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*), 500, 900

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*), 500, 1800

Other / ಇತರೆ (*), 400, 1600

Coriander / ಧನಿಯಾ, ,

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 6500, 7800

Coriander / ಧನಿಯಾ (*), 8000, 8500

Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ,

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 300, 1100

Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*), 133, 2200

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*), 800, 2500

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*), 600, 2000

Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*), 600, 2300

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*), 700, 3000

Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*), 600, 4500

Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*), 1700, 1700

 Banana – Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*), 1000, 4000

Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*), 1000, 4000

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*), 500, 4000

Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*), 800, 2400

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*), 800, 5000

Others / ಇತರೆ (*), 1884, 3000

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*), 200, 2000

Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*), 500, 2000

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*), 100, 2000

Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*), 600, 2600

White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*), 1200, 2000

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*), 300, 3400

Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*), 1000, 3400

Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*), 300, 1800

Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*), 800, 3600

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*), 600, 4500

Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*), 1200, 2800

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*), 2000, 3200

Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*), 600, 5020

Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*), 1500, 3800

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*), 100, 2500

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*), 10000, 13000

Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*), 800, 1600

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*), 600, 2000

Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*), 1000, 2400

ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ: ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!