ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಧಾರಣೆ – ದಿನಾಂಕ: 16-09-2021

by | Sep 16, 2021 | Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | 0 comments

ರೈತರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದಾದ ದರಗಳು. ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು, ತರಕಾರಿ, ಅಕ್ಕಿ ,ಭತ್ತ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು.

ಧವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು: ಗರಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ ಕನಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ.

Wheat / ಗೋಧಿ, ,

Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ :           1950, 2063

Sona / ಸೋನ :                   1800, 2100

Red / ಕೆಂಪು :                       1369, 2700

White / ಬಿಳಿ :                            1177, 1737

H.D. / ಹೈಬ್ರಿಡ್ :                    2600, 2600

Local / ಸ್ಥಳೀಯ :                     1309, 3200

Medium / ಸಾಧಾರಣ :              2800, 3100

Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ :     4500, 4850

Sharabathi / ಶರಬತಿ :            1750, 2450

Paddy / ಭತ್ತ:

Paddy / ಭತ್ತ-1 :                                    1446, 2500

I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 :                                  1900, 2400

Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ :                    1902, 2500

Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ :            1450, 1796

Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ :      1600, 1890

Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ : 1900, 2456

Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ : 1200, 1890

Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ :                          1750, 1920

Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು :  1800, 1973

Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು :  1950, 2693

Rice / ಅಕ್ಕಿ:

Coarse / ದಪ್ಪ :                                                                        1900, 2700

CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) : 4000, 5600

Fine / ಉತ್ತಮ :                                                             3600, 6800

Medium / ಮಧ್ಯಮ :                                                       2800, 4800

I. R. – 64 / ಐ.ಆರ್.64 :                                                  3000, 4000

Sona Medium / ಸೋನ ಸಾಧಾರಣ :                                        2400, 2400

Sona / ಸೋನ :                                                                           3000, 5000

Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ :                                                             1328, 2600

Hansa / ಹಂಸ :                                                                            2200, 2300

Other / ಇತರೆ :                                                               1911, 4450

Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ:

Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ :                            1375, 2400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ :                                                     777, 2081

Yellow / ಹಳದಿ :                                                    1626, 2003

Sweet Corn (For Biscuits) / ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರನ್ :           4343, 4343

Popcorn / ಜೋಳದ ಅರಳು :                                    1490, 1490

Jowar / ಜೋಳ:

Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ :                                     1013, 3400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ                                                               1316, 1637

Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ                                    1351, 1820

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್                                                             1280, 1450

Bajra / ಸಜ್ಜೆ:

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ :,                                     1120, 2300

Local / ಸ್ಥಳೀಯ :,                                       1339, 1700

Other / ಇತರೆ :,                                          1450, 1820

Ragi / ರಾಗಿ, ,

Fine / ಉತ್ತಮ :                                                   2800, 3000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ                                                  1820, 3000

Red / ಕೆಂಪು                                                        2500, 3100

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್                                                2051, 2051

Navane / ನವಣೆ, ,

Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್                 , 2100, 2711

Other / ಇತರೆ                                                 , 2089, 8000

Sajje / ಸಜ್ಜೆ,                                           1359, 1359

Dry Fruits, ,

Cashewnut / ಗೋಡಂಬಿ, ,

Local(Raw) / ಲೋಕಲ್ (ರಾ)                  , 9500, 13200

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ , 1000, 55000

Cotton / ಹತ್ತಿ :

Lakshmi / ಲಕ್ಷ್ಮಿ , 7370, 7540

BANNI / ಬನಿ , 5200, 7118

D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. , 2639, 12709

, 5380, 10810

, 1640, 7550

ಹೂವು :Flowers, ,

Rose / ಗುಲಾಬಿ, 4000, 4500

Crysanthamum / ಸೇವಂತಿಗೆ,  4000, 9000

Marygold / ಚೆಂಡು ಹೂವು: 1500, 2500

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು :                    4200, 17000

Fruits:

Apple / ಸೇಬು,

Kasmir/Shimla – II / ಕಾಶ್ಮೀರ್ / ಸಿಮ್ಲಾ-11 , 5000, 7000

Apple / ಸೇಬು , 5500, 14000

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ, ,

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ , 2000, 9000

Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು:

Medium / ಮಧ್ಯಮ , 2400, 3500

Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ , 1000, 2500

Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ , 600, 1600

Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ , 1000, 4700

Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ , 700, 1700

Other / ಇತರೆ , 2800, 3200

Pine Apple / ಅನಾನಸ್, ,

Pine Apple / ಅನಾನಸ್ , 1200, 3500

Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ,

Black / ಕಪ್ಪು , 2500, 3500

Green / ಹಸಿರು , 3000, 6000

White / ಬಿಳಿ , 3000, 5000

Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ, ,

Sapota / ಸಪೋಟ , 1500, 5000

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ , 600, 2500

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ , 500, 2000

Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ , 2000, 4000

Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ , 2000, 3000

Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ , 800, 2500

Borehannu / ಬೋರೆಹಣ್ಣು , 1000, 1500

Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ , 2000, 15000

Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ , 2000, 2300

Sheep (For Each) / ಕುರಿ, ,

Sheep Small / ಕುರಿ ಚಿಕ್ಕದು , 6500, 7800

Sheep Large / ಕುರಿ ದೊಡ್ಡದು , 16000, 28000

ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳು:

Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ), ,

Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ , 4000, 7509

Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ , 3189, 6300

Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು , 5209, 5209

Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ , 1806, 7989

Natte / ನಾಟಿ , 2809, 7020

Other / ಇತರೆ , 3422, 7489

Sesamum / ಎಳ್ಳು, ,

White / ಬಿಳಿ , 9600, 14500

Black / ಕಪ್ಪು , 6660, 9555

Mustard / ಸಾಸುವೆ, ,

Other / ಇತರೆ , 4519, 9500

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್, ,

Yellow / ಹಳದಿ , 8250, 8682

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ , 3610, 7802

Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ , 3111, 6500

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 4329, 5729

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 2865, 5892

Other / ಇತರೆ , 5331, 5481

Safflower / ಕುಸುಬೆ,  4609, 5180

Gingelly / ಎಳ್ಳು, ,

Other / ಇತರೆ , 5669, 9399

Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ, 4385, 4385

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ,  3650, 7235

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ, ,

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ , 15000, 20200

Small / ಸಣ್ಣ , 12000, 12000

Ball / ಬಾಲ್ , 16800, 16800

Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ , 7100, 11000

Other / ಇತರೆ , 4500, 11000

Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ,  9000, 12000

Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು,Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು , 8333, 8333

Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ,

IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ , 8000, 18500

Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ , 5800, 25000

Big / ದೊಡ್ಡದು , 10000, 10000

Medium / ಮಧ್ಯಮ , 10000, 20000

ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಕಿಲೋ ಒಣ: 30-31

Jaggery / ಬೆಲ್ಲ:

Achhu / ಅಚ್ಚು , 3000, 4450

Mudde / ಮುದ್ದೆ , 3000, 4800

Unde / ಉಂಡೆ , 3500, 4000

Yellow / ಹಳದಿ , 3080, 3260

Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು , 2900, 3200

PENTI / ಪೆಂಟಿ , 3015, 3700

Other / ಇತರೆ , 2800, 5000

Tender Coconut / ಎಳನೀರು , 6000, 25000

Wet Coco Beens / ಹೈಸಿ ಕೊಕ್ಕೋ ಬೀಜ ಕಿಲೋ: 40- 45

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು: Plantation Crops:

Arecanut / ಅಡಿಕೆ, ,

Red / ಕೆಂಪು , 39636, 39636

Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು , 23169, 27859

Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು , 23800, 43649

Api / ಅಪಿ , 52099, 54169

Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು , 29169, 42570

Coca / ಕೋಕ , 10000, 41701

Bette / ಬೆಟ್ಟೆ , 28099, 55599

Saraku / ಸರಕು , 46166, 74909

Gorabalu / ಗೊರಬಲು , 16169, 44099

Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ , 34109, 48669

Chippu / ಚಿಪ್ಪು , 37569, 41256

Rashi / ರಾಶಿ , 34899, 55830

Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ , 17019, 23699

EDI / ಇಡಿ , 41214, 55599

Raw / ರಾ , 44328, 44328

Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ , 42500, 50500

Chali / ಚಾಲಿ , 37029, 47699

Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ , 36000, 47069

Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ , 36000, 52000

Other / ಇತರೆ , 9000, 52000

Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ, Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 2000, 4500

ಧಾನ್ಯಗಳು:

Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು, Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*), 4100, 7000

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ , 3536, 5900

Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು,  1010, 9300

Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು, 1609, 10000

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ , 5269, 6969

Medium / ಮಧ್ಯಮ  5009, 7391

Green Peas / ಬಟಾಣಿ, 12200, 14000

Avare / ಅವರೆ, 5600, 6000

Cowpea / ಅಲಸಂದೆ ಬೀಜ: 3089, 6561

Mataki / ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ): 4110, 4612

Moath (W) / ಮೋತ್ (ವೋಲ್)  8000, 8200

Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು,  2015, 4000

Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, 8000, 11000

Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ,  6000, 7500

Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, 8000, 13000

Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ, 8800, 11000

Tur / ತೊಗರಿ, , 3619, 6900

White / ಬಿಳಿ , 5401, 5401

Red / ಕೆಂಪು , 4095, 6599

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು, , 3511, 6900

Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ಬೇಳೆ – 8600, 9000

ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥ:Spices:

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 300, 6000

Other / ಇತರೆ  8000, 9000

Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

Other / ಇತರೆ  7639, 16000

Pepper / ಕರಿ ಮೆಣಸು, ,

Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು  37000, 43689

Other / ಇತರೆ  21000, 40211

ಜಾಯೀ ಪತ್ರೆ –Nut meg mace:800-900

ಜಾಯೀ ಕಾಯಿ –Nut meg seed:800-900

Turmeric / ಅರಿಶಿನ:, 9000, 13000

Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್, , 6040, 6040

Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ, 7700, 9500

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ), 6270, 13000

Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ  32000, 35000

Kaddi / ಕಡ್ಡಿ , 1600, 13000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 4500, 18000

Guntur / ಗುಂಟೂರು , 16500, 17000

Vegetables:

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ,:

Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ – 1800, 2200

Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು –, 1600, 2250

Local / ಸ್ಥಳೀಯ –, 200, 1500

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ –, 200, 2600

Puna / ಪೂನ –, 700, 2100

Telagi / ತೆಲಗಿ –, 200, 1600

Other / ಇತರೆ –, 1200, 2000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ:

Chandramukhi / ಚಂದ್ರಮುಖಿ –, 700, 700

Jalander / ಜಲಂಧರ್ –, 1000, 1200

Local / ಸ್ಥಳೀಯ –, 600, 2000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ –, 500, 2500

Other / ಇತರೆ –, 200, 1662

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು:

Local / ಸ್ಥಳೀಯ –, 980, 2500

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು –, 500, 4200

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ, ,

Round / ರೌಂಡ್ –, 600, 1600

Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ –, 400, 1200

Other / ಇತರೆ , 600, 1500

Coriander / ಧನಿಯಾ: 6169, 11900

Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ,

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ –, 300, 1100

Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ –, 133, 2000

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ: 500, 2500

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ: 500, 2000

Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ, 600, 2000

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: 500, 3200

Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: 600, 3000

Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ: 1400, 1400

Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ : 800, 4000

Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ: 1000, 4500

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ: 1000, 3500

Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು: 1000, 2000

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1200, 30000

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು:, 200, 2000

Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ: 600, 2000

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ: 100, 1800

Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್: 600, 2200

White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ: 1000, 2200

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ: 600, 2000

Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ: 800, 2600

Raddish / ಮೂಲಂಗಿ : 300, 2000

Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ : 1000, 4200

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 500, 4000

Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ – 1800, 2600

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ – 2000, 3000

Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ :  1800, 5000

Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ :  1900, 3000

Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ : 2000, 2200

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ:, 100, 1200

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ:  9300, 11300

Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ: 800, 2000

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು: 500, 2200

Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ: 1000, 2600

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು:  1200, 5000

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Get in Touch

For all kinds of inquiries, regarding the Krushiabhivruddi website and its other media channels, including corporate advertising contact us on 

[email protected]
+91-9663724066

ಒಂದು ಎಕ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಟ 3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ರೈತ.

Categories

error: Content is protected !!