ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಧಾರಣೆ – ದಿನಾಂಕ: 16-09-2021

ಕೆ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ

ರೈತರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದಾದ ದರಗಳು. ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು, ತರಕಾರಿ, ಅಕ್ಕಿ ,ಭತ್ತ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು.

ಧವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು: ಗರಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ ಕನಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ.

Wheat / ಗೋಧಿ, ,

Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ :           1950, 2063

Sona / ಸೋನ :                   1800, 2100

Red / ಕೆಂಪು :                       1369, 2700

White / ಬಿಳಿ :                            1177, 1737

H.D. / ಹೈಬ್ರಿಡ್ :                    2600, 2600

Local / ಸ್ಥಳೀಯ :                     1309, 3200

Medium / ಸಾಧಾರಣ :              2800, 3100

Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ :     4500, 4850

Sharabathi / ಶರಬತಿ :            1750, 2450

Paddy / ಭತ್ತ:

Paddy / ಭತ್ತ-1 :                                    1446, 2500

I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 :                                  1900, 2400

Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ :                    1902, 2500

Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ :            1450, 1796

Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ :      1600, 1890

Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ : 1900, 2456

Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ : 1200, 1890

Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ :                          1750, 1920

Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು :  1800, 1973

Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು :  1950, 2693

Rice / ಅಕ್ಕಿ:

Coarse / ದಪ್ಪ :                                                                        1900, 2700

CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) : 4000, 5600

Fine / ಉತ್ತಮ :                                                             3600, 6800

Medium / ಮಧ್ಯಮ :                                                       2800, 4800

I. R. – 64 / ಐ.ಆರ್.64 :                                                  3000, 4000

Sona Medium / ಸೋನ ಸಾಧಾರಣ :                                        2400, 2400

Sona / ಸೋನ :                                                                           3000, 5000

Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ :                                                             1328, 2600

Hansa / ಹಂಸ :                                                                            2200, 2300

Other / ಇತರೆ :                                                               1911, 4450

Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ:

Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ :                            1375, 2400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ :                                                     777, 2081

Yellow / ಹಳದಿ :                                                    1626, 2003

Sweet Corn (For Biscuits) / ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರನ್ :           4343, 4343

Popcorn / ಜೋಳದ ಅರಳು :                                    1490, 1490

Jowar / ಜೋಳ:

Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ :                                     1013, 3400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ                                                               1316, 1637

Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ                                    1351, 1820

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್                                                             1280, 1450

Bajra / ಸಜ್ಜೆ:

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ :,                                     1120, 2300

Local / ಸ್ಥಳೀಯ :,                                       1339, 1700

Other / ಇತರೆ :,                                          1450, 1820

Ragi / ರಾಗಿ, ,

Fine / ಉತ್ತಮ :                                                   2800, 3000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ                                                  1820, 3000

Red / ಕೆಂಪು                                                        2500, 3100

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್                                                2051, 2051

Navane / ನವಣೆ, ,

Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್                 , 2100, 2711

Other / ಇತರೆ                                                 , 2089, 8000

Sajje / ಸಜ್ಜೆ,                                           1359, 1359

Dry Fruits, ,

Cashewnut / ಗೋಡಂಬಿ, ,

Local(Raw) / ಲೋಕಲ್ (ರಾ)                  , 9500, 13200

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ , 1000, 55000

Cotton / ಹತ್ತಿ :

Lakshmi / ಲಕ್ಷ್ಮಿ , 7370, 7540

BANNI / ಬನಿ , 5200, 7118

D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. , 2639, 12709

, 5380, 10810

, 1640, 7550

ಹೂವು :Flowers, ,

Rose / ಗುಲಾಬಿ, 4000, 4500

Crysanthamum / ಸೇವಂತಿಗೆ,  4000, 9000

Marygold / ಚೆಂಡು ಹೂವು: 1500, 2500

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು :                    4200, 17000

Fruits:

Apple / ಸೇಬು,

Kasmir/Shimla – II / ಕಾಶ್ಮೀರ್ / ಸಿಮ್ಲಾ-11 , 5000, 7000

Apple / ಸೇಬು , 5500, 14000

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ, ,

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ , 2000, 9000

Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು:

Medium / ಮಧ್ಯಮ , 2400, 3500

Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ , 1000, 2500

Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ , 600, 1600

Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ , 1000, 4700

Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ , 700, 1700

Other / ಇತರೆ , 2800, 3200

Pine Apple / ಅನಾನಸ್, ,

Pine Apple / ಅನಾನಸ್ , 1200, 3500

Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ,

Black / ಕಪ್ಪು , 2500, 3500

Green / ಹಸಿರು , 3000, 6000

White / ಬಿಳಿ , 3000, 5000

Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ, ,

Sapota / ಸಪೋಟ , 1500, 5000

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ , 600, 2500

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ , 500, 2000

Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ , 2000, 4000

Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ , 2000, 3000

Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ , 800, 2500

Borehannu / ಬೋರೆಹಣ್ಣು , 1000, 1500

Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ , 2000, 15000

Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ , 2000, 2300

Sheep (For Each) / ಕುರಿ, ,

Sheep Small / ಕುರಿ ಚಿಕ್ಕದು , 6500, 7800

Sheep Large / ಕುರಿ ದೊಡ್ಡದು , 16000, 28000

ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳು:

Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ), ,

Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ , 4000, 7509

Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ , 3189, 6300

Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು , 5209, 5209

Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ , 1806, 7989

Natte / ನಾಟಿ , 2809, 7020

Other / ಇತರೆ , 3422, 7489

Sesamum / ಎಳ್ಳು, ,

White / ಬಿಳಿ , 9600, 14500

Black / ಕಪ್ಪು , 6660, 9555

Mustard / ಸಾಸುವೆ, ,

Other / ಇತರೆ , 4519, 9500

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್, ,

Yellow / ಹಳದಿ , 8250, 8682

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ , 3610, 7802

Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ , 3111, 6500

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 4329, 5729

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 2865, 5892

Other / ಇತರೆ , 5331, 5481

Safflower / ಕುಸುಬೆ,  4609, 5180

Gingelly / ಎಳ್ಳು, ,

Other / ಇತರೆ , 5669, 9399

Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ, 4385, 4385

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ,  3650, 7235

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ, ,

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ , 15000, 20200

Small / ಸಣ್ಣ , 12000, 12000

Ball / ಬಾಲ್ , 16800, 16800

Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ , 7100, 11000

Other / ಇತರೆ , 4500, 11000

Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ,  9000, 12000

Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು,Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು , 8333, 8333

Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ,

IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ , 8000, 18500

Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ , 5800, 25000

Big / ದೊಡ್ಡದು , 10000, 10000

Medium / ಮಧ್ಯಮ , 10000, 20000

ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಕಿಲೋ ಒಣ: 30-31

Jaggery / ಬೆಲ್ಲ:

Achhu / ಅಚ್ಚು , 3000, 4450

Mudde / ಮುದ್ದೆ , 3000, 4800

Unde / ಉಂಡೆ , 3500, 4000

Yellow / ಹಳದಿ , 3080, 3260

Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು , 2900, 3200

PENTI / ಪೆಂಟಿ , 3015, 3700

Other / ಇತರೆ , 2800, 5000

Tender Coconut / ಎಳನೀರು , 6000, 25000

Wet Coco Beens / ಹೈಸಿ ಕೊಕ್ಕೋ ಬೀಜ ಕಿಲೋ: 40- 45

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು: Plantation Crops:

Arecanut / ಅಡಿಕೆ, ,

Red / ಕೆಂಪು , 39636, 39636

Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು , 23169, 27859

Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು , 23800, 43649

Api / ಅಪಿ , 52099, 54169

Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು , 29169, 42570

Coca / ಕೋಕ , 10000, 41701

Bette / ಬೆಟ್ಟೆ , 28099, 55599

Saraku / ಸರಕು , 46166, 74909

Gorabalu / ಗೊರಬಲು , 16169, 44099

Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ , 34109, 48669

Chippu / ಚಿಪ್ಪು , 37569, 41256

Rashi / ರಾಶಿ , 34899, 55830

Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ , 17019, 23699

EDI / ಇಡಿ , 41214, 55599

Raw / ರಾ , 44328, 44328

Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ , 42500, 50500

Chali / ಚಾಲಿ , 37029, 47699

Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ , 36000, 47069

Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ , 36000, 52000

Other / ಇತರೆ , 9000, 52000

Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ, Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 2000, 4500

ಧಾನ್ಯಗಳು:

Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು, Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*), 4100, 7000

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ , 3536, 5900

Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು,  1010, 9300

Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು, 1609, 10000

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ , 5269, 6969

Medium / ಮಧ್ಯಮ  5009, 7391

Green Peas / ಬಟಾಣಿ, 12200, 14000

Avare / ಅವರೆ, 5600, 6000

Cowpea / ಅಲಸಂದೆ ಬೀಜ: 3089, 6561

Mataki / ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ): 4110, 4612

Moath (W) / ಮೋತ್ (ವೋಲ್)  8000, 8200

Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು,  2015, 4000

Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, 8000, 11000

Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ,  6000, 7500

Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, 8000, 13000

Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ, 8800, 11000

Tur / ತೊಗರಿ, , 3619, 6900

White / ಬಿಳಿ , 5401, 5401

Red / ಕೆಂಪು , 4095, 6599

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು, , 3511, 6900

Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ಬೇಳೆ – 8600, 9000

ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥ:Spices:

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 300, 6000

Other / ಇತರೆ  8000, 9000

Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

Other / ಇತರೆ  7639, 16000

Pepper / ಕರಿ ಮೆಣಸು, ,

Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು  37000, 43689

Other / ಇತರೆ  21000, 40211

ಜಾಯೀ ಪತ್ರೆ –Nut meg mace:800-900

ಜಾಯೀ ಕಾಯಿ –Nut meg seed:800-900

Turmeric / ಅರಿಶಿನ:, 9000, 13000

Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್, , 6040, 6040

Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ, 7700, 9500

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ), 6270, 13000

Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ  32000, 35000

Kaddi / ಕಡ್ಡಿ , 1600, 13000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 4500, 18000

Guntur / ಗುಂಟೂರು , 16500, 17000

Vegetables:

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ,:

Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ – 1800, 2200

Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು –, 1600, 2250

Local / ಸ್ಥಳೀಯ –, 200, 1500

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ –, 200, 2600

Puna / ಪೂನ –, 700, 2100

Telagi / ತೆಲಗಿ –, 200, 1600

Other / ಇತರೆ –, 1200, 2000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ:

Chandramukhi / ಚಂದ್ರಮುಖಿ –, 700, 700

Jalander / ಜಲಂಧರ್ –, 1000, 1200

Local / ಸ್ಥಳೀಯ –, 600, 2000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ –, 500, 2500

Other / ಇತರೆ –, 200, 1662

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು:

Local / ಸ್ಥಳೀಯ –, 980, 2500

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು –, 500, 4200

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ, ,

Round / ರೌಂಡ್ –, 600, 1600

Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ –, 400, 1200

Other / ಇತರೆ , 600, 1500

Coriander / ಧನಿಯಾ: 6169, 11900

Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ,

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ –, 300, 1100

Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ –, 133, 2000

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ: 500, 2500

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ: 500, 2000

Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ, 600, 2000

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: 500, 3200

Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: 600, 3000

Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ: 1400, 1400

Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ : 800, 4000

Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ: 1000, 4500

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ: 1000, 3500

Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು: 1000, 2000

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1200, 30000

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು:, 200, 2000

Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ: 600, 2000

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ: 100, 1800

Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್: 600, 2200

White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ: 1000, 2200

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ: 600, 2000

Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ: 800, 2600

Raddish / ಮೂಲಂಗಿ : 300, 2000

Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ : 1000, 4200

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 500, 4000

Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ – 1800, 2600

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ – 2000, 3000

Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ :  1800, 5000

Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ :  1900, 3000

Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ : 2000, 2200

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ:, 100, 1200

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ:  9300, 11300

Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ: 800, 2000

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು: 500, 2200

Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ: 1000, 2600

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು:  1200, 5000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!