ದಿನಬಳಕೆಯ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ದರ ದಿನಾಂಕ: 21-09-2021 .

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನ ಖರೀದಿ

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಬಳಕೆಯ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ, ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಸಾಂಬಾರ ಬೆಳೆಗಳು, ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಇಂದಿನ ಖರೀದಿ (21-09-2021)  ದರ.

  

ಧವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು:

ಗೋಧಿ: ಕನಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ  ಗರಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ.

Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ (*), 1900, 2031

Sona / ಸೋನ (*), 1800, 2200

Red / ಕೆಂಪು (*), 1300, 2600

White / ಬಿಳಿ (*), 1227, 2889

H.D. / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 1850, 1850

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1200, 3200

Medium / ಸಾಧಾರಣ (*), 2800, 3100

Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ (*), 4650, 4700

Sharabathi / ಶರಬತಿ (*), 1800, 2200

Other / ಇತರೆ (*), 2000, 2000

Paddy / ಭತ್ತ:

Paddy / ಭತ್ತ-1 (*), 1622, 2500

I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*), 1546, 2400

Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ (*), 1780, 2247

Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*), 1451, 1771

Rajahamsa / ರಾಜಹಂಸ (*), 1075, 1075

Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*), 1317, 1950

Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*), 1900, 2620

Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*), 1200, 1890

Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ (*), 1693, 2000

Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು (*), 1693, 2006

Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು (*), 1920, 2044

Rice / ಅಕ್ಕಿ:

Coarse / ದಪ್ಪ (*), 1900, 2700

CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*), 4000, 5600

Fine / ಉತ್ತಮ (*), 3600, 6800

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*), 2800, 4800

I. R. – 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*), 3480, 4500

Sona Medium / ಸೋನ ಸಾಧಾರಣ (*), 2380, 2380

Sona / ಸೋನ (*), 3500, 5200

Kattasambar / ಕಟ್ಟಾ ಸಾಂಬಾರ್ (*), 2900, 3000

Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*), 1321, 2600

Hansa / ಹಂಸ (*), 2200, 2300

Other / ಇತರೆ (*), 1912, 4450

Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ,

Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1471, 2400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1229, 2100

Yellow / ಹಳದಿ (*), 1656, 1989

Jowar / ಜೋಳ, ,

Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*), 1007, 4800

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1000, 2651

Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*), 1425, 1820

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 1250, 1400

Bajra / ಸಜ್ಜೆ, ,

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 1277, 2300

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1400, 1700

Other / ಇತರೆ (*), 1400, 1790

Ragi / ರಾಗಿ, ,

Fine / ಉತ್ತಮ (*), 1751, 3000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1900, 3000

Red / ಕೆಂಪು (*), 2500, 3100

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 2081, 2081

Other / ಇತರೆ (*), 1600, 2000

Navane / ನವಣೆ, ,

Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 2200, 2668

Other / ಇತರೆ (*), 1829, 3400

Same/Savi / ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ, ,

Same/Savi Local / ಸಾಮೆ / ಸಾವಿ (*), 5210, 5210

ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು:

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*), 1000, 55000

 ಹತ್ತಿ,Lakshmi / ಲಕ್ಷ್ಮಿ (*), 7370, 7540

BANNI / ಬನಿ (*), 2005, 7225

D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*), 2500, 12890

(*), 1469, 7469

(*), 1670, 7970

Flowers:

Rose / ಗುಲಾಬಿ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 8000, 12000

Crysanthamum / ಸೇವಂತಿಗೆ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 15000, 25000

Marygold /, ,

Other / ಇತರೆ (*), 4000, 6000

ಕಾಡುತ್ಪತ್ತಿ:  

Tamarind Seed / ಹುಣಸೆ ಬೀಜ (*), 11000, 11200

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು, ,

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*), 4200, 17000

Fruits:

Apple / ಸೇಬು, ,

Kasmir/Shimla – II / ಕಾಶ್ಮೀರ್ / ಸಿಮ್ಲಾ-11 (*), 5000, 7000

Apple / ಸೇಬು (*), 5000, 16000

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ, ,

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*), 1000, 5000

Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ,

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*), 2000, 3900

Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*), 1000, 2000

Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*), 600, 1600

Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*), 1000, 4400

Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*), 700, 1600

Other / ಇತರೆ (*), 2800, 3200

Pine Apple / ಅನಾನಸ್, ,

Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*), 1500, 4000

Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ,

Black / ಕಪ್ಪು (*), 2500, 3500

Green / ಹಸಿರು (*), 4000, 7500

White / ಬಿಳಿ (*), 3500, 4500

Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ, ,

Sapota / ಸಪೋಟ (*), 1800, 5000

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ, ,

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*), 700, 2500

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ,

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*), 500, 2000

Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ, ,

Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*), 2000, 4500

Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು, ,

Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ (*), 2000, 3200

Karbuja / ಕರಬೂಜ, ,

Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*), 1200, 3000

Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ, ,

Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*), 500, 16000

Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ, ,

Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ (*), 1500, 2500

ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳು:

Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ), ,

Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*), 3519, 7711

Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*), 3089, 5889

Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*), 4666, 4666

Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*), 1859, 7739

Natte / ನಾಟಿ (*), 2569, 7229

Other / ಇತರೆ (*), 1940, 6900

Sesamum / ಎಳ್ಳು, ,

Red / ಕೆಂಪು (*), 7651, 12000

White / ಬಿಳಿ (*), 9600, 14500

Black / ಕಪ್ಪು (*), 6201, 10214

Mustard / ಸಾಸುವೆ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 4669, 9500

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್, ,

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*), 4000, 6004

Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ, ,

Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*), 3099, 6120

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 3759, 5509

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 3568, 5455

Other / ಇತರೆ (*), 3336, 5609

Safflower / ಕುಸುಬೆ, ,

Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*), 3600, 5300

Gingelly / ಎಳ್ಳು, ,

Other / ಇತರೆ (*), 4712, 8669

Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ, ,

Castor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ (*), 5400, 5400

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ, ,

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ (*), 3650, 24131

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ, ,

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*), 15000, 17006

Small / ಸಣ್ಣ (*), 12000, 12000

Ball / ಬಾಲ್ (*), 16500, 16552

Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ (*), 7800, 11000

Other / ಇತರೆ (*), 4500, 11000

Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, ,

Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*), 9500, 12000

Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು, ,

Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು (*), 8333, 8333

ಇತರ:

Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ,

IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*), 8000, 18500

Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll (*), 8000, 16000

Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*), 1000, 25000

Big / ದೊಡ್ಡದು (*), 10000, 12000

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*), 10000, 20000

Other / ಇತರೆ (*), 10000, 10000

Jaggery / ಬೆಲ್ಲ, ,

Achhu / ಅಚ್ಚು (*), 3000, 5000

Mudde / ಮುದ್ದೆ (*), 4200, 4500

Unde / ಉಂಡೆ (*), 3500, 4000

Yellow / ಹಳದಿ (*), 3000, 3230

Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*), 2900, 3200

PENTI / ಪೆಂಟಿ (*), 2700, 3630

Other / ಇತರೆ (*), 2750, 5000

Tender Coconut / ಎಳನೀರು, ,

Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*), 6000, 24000

Coco :

ಹಸಿ ಬೀಜ ಕಿಲೋ 40-45

ಸಿಪ್ಪ ತೆಗೆದ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಇಡಿ ಕಿಲೊ: 29-30

ರಬ್ಬರ್:

RSS 4:169-00

LOT 158-00

SCRAP:102-110

ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು:

Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು, ,

Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*), 3333, 6400

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*), 2560, 6487

Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*), 1218, 10500

Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*), 1890, 11000

Local (Whole) / ಸ್ಥಳೀಯ (ವೋಲ್) (*), 4752, 4752

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*), 5869, 6989

Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*), 6000, 12000

Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*), 1552, 6000

Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*), 1899, 6606

Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*), 2202, 4200

Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*), 8000, 11000

Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*), 6000, 7500

Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*), 8000, 12500

Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*), 8500, 11000

Tur / ತೊಗರಿ (*), 2615, 8000

White / ಬಿಳಿ (*), 4306, 5905

Red / ಕೆಂಪು (*), 4511, 6819

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*), 3239, 7200

Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*), 8800, 9000

ಸಾಂಬಾರ ವಸ್ತುಗಳು:

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*), 400, 6000

Other / ಇತರೆ (*), 8000, 10000

Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 7639, 12509

Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*), 35589, 40689

Other / ಇತರೆ (*), 26000, 40577

Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*), 9000, 13000

Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್, ,

Other / ಇತರೆ (*), 7669, 8069

Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*), 7700, 9000

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*), 5010, 13000

Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*), 16000, 35000

Mankattu / ಮಂಕಟ್ಟು (*), 16000, 17000

Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*), 12000, 12000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 700, 20000

Guntur / ಗುಂಟೂರು (*), 16500, 17000

Other / ಇತರೆ (*), 20000, 23000

ಜಾಯೀ ಕಾಯಿ:190-200

ಜಾಯೀ ಪತ್ರೆ: 800-900

ದಾಳ್ಚಿನಿ: 500-800

ತರಕಾರಿಗಳು:

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ, ,

Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ (*), 1900, 2200

Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು (*), 1400, 2200

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 200, 2000

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*), 200, 2400

Puna / ಪೂನ (*), 500, 2200

Telagi / ತೆಲಗಿ (*), 200, 1650

Other / ಇತರೆ (*), 300, 2000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ,

Chandramukhi / ಚಂದ್ರಮುಖಿ (*), 700, 700

Jalander / ಜಲಂಧರ್ (*), 1000, 1400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 800, 2000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*), 500, 2500

Other / ಇತರೆ (*), 300, 1800

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು, ,

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 910, 2200

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*), 500, 4200

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ, ,

Round / ರೌಂಡ್ (*), 600, 1200

Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*), 500, 800

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*), 400, 1800

Other / ಇತರೆ (*), 500, 1200

Coriander / ಧನಿಯಾ, ,

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 5189, 11900

Coriander / ಧನಿಯಾ (*), 8000, 8500

Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ,

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 300, 1200

Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*), 133, 2000

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ,

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*), 800, 2500

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ, ,

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*), 600, 2000

Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ, ,

Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*), 600, 1700

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*), 600, 3000

Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*), 600, 2600

Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ, ,

Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*), 1700, 1700

Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ, ,

Banana – Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*), 800, 4000

Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ, ,

Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*), 1000, 4000

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ,

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*), 600, 4200

Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು, ,

Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*), 875, 2000

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್, ,

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*), 1100, 6200

Others / ಇತರೆ (*), 1938, 3000

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು, ,

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*), 200, 2000

Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ, ,

Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*), 400, 2200

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ, ,

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*), 100, 2000

Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್, ,

Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*), 700, 2600

White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ, ,

White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*), 1400, 1800

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ, ,

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*), 300, 2000

Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ, ,

Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*), 800, 3000

Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ, ,

Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*), 300, 2400

Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ,

Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*), 800, 2400

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*), 600, 4000

Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ, ,

Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*), 1200, 2600

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ, ,

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*), 2000, 3000

Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ,

Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*), 1500, 4000

Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ, ,

Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*), 1800, 3800

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ,

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*), 100, 2500

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ, ,

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*), 11000, 13000

Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ, ,

Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*), 800, 1800

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು, ,

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*), 600, 2000

Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ, ,

Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*), 1000, 2700

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ,

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*), 400, 3800

Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ, ,

Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*), 1200, 2000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!