ದಿನಾಂಕ 14/09/2021 ರ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಧಾರಣೆ.

by | Sep 14, 2021 | Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | 0 comments

ವಸ್ತುಗಳು ;                                       

ಧಾನ್ಯಗಳು         

Wheat / ಗೋಧಿ       ಕನಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ  ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ    ಗರಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ                                                

Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ (*)                    1900              1951

Red / ಕೆಂಪು (*)                                 1215              2800

White / ಬಿಳಿ (*)                                 1039              2759

H.D. / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)                             1850              1850

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)                           1109              3000

Medium / ಸಾಧಾರಣ (*)                    2800              3100

Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ (*)           4500              4601

Sharabathi / ಶರಬತಿ (*)

                                                          1800              2200

Paddy / ಭತ್ತ

Paddy / ಭತ್ತ-1 (*)                             1650              2500

I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*)                      2300              2300

Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ (*)          1680              2123

Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*)                      1369         1730

Paddy Dappa / ಭತ್ತ ದಪ್ಪ (*)          1760              1760

Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*)                 1530         1915

Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*)        2002         2700

Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*)     1200         1875

Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ (*)      1633              1947

Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು (*)            1733        1960

Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು (*)           1910        2700

Rice / ಅಕ್ಕಿ

Coarse / ದಪ್ಪ (*)                             1900              2700

CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*)     4000        5500

Fine / ಉತ್ತಮ (*)                              3500              6800

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)                      2350              4800

I. R. – 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*)                   3380              4000

Sona Medium / ಸೋನ ಸಾಧಾರಣ (*)                    2400         2400

Sona / ಸೋನ (*)                              3500              6000

Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*)                1325              2700

Hansa / ಹಂಸ (*)                             2200              2300

Other / ಇತರೆ (*)

                                                          1915              3500

Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ

Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*)                      1389         2400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)                           1012              2079

Yellow / ಹಳದಿ (*)                            1729              1729

Jowar / ಜೋಳ                                                    

Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*)      1003              3400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)                           1000              1621

Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*) 1350              2050

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)                         1240              1500

Bajra / ಸಜ್ಜೆ                                                          

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)                         1380              2300

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)                           1425              1700

Other / ಇತರೆ (*)                                1600              1880

Ragi / ರಾಗಿ                                                           

Fine / ಉತ್ತಮ (*)                              2800              3000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)                           2000              3000

Red / ಕೆಂಪು (*)                                 2500              3100

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)                         2031              2071

Other / ಇತರೆ (*)                                2200              2200

Navane / ನವಣೆ                                                    

Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)                      2200         2731

Other / ಇತರೆ (*)                                1899              3400

Sajje / ಸಜ್ಜೆ                                                           

Sajje / ಸಜ್ಜೆ (*)                                  957                957

ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ                                      

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*)             16500            55000

ಹತ್ತಿ

Cotton / ಹತ್ತಿ                                                        

BANNI / ಬನಿ (*)                                2025              7048

D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*)                     2500              12510

(*)                                                      5209              7777

(*)

                                                          1620              7869

ಹೂವಗಳು;

Rose / ಗುಲಾಬಿ                                                    

Other / ಇತರೆ (*)                                4000              4500

Crysanthamum / ಸೇವಂತಿಗೆ                                

Other / ಇತರೆ (*)                                4000              9000

Marygold /                                                            

Other / ಇತರೆ (*)                                1500              2500

ಕಾಡುತ್ಪತ್ತಿ:

Tamarind Seed / ಹುಣಸೇಬೀಜ                          

Tamarind Seed / ಹುಣಸೆ ಬೀಜ (*)   1700              1700

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು                        

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*)   5000              17000

ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು:

Apple / ಸೇಬು                                                       

Kasmir/Shimla – II / ಕಾಶ್ಮೀರ್ / ಸಿಮ್ಲಾ-11 (*)         5000         7000

Apple / ಸೇಬು (*)                               5500              13000

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ                                                     

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*)                            2500              9000

Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು                                         

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)                      2400              3500

Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*)         1000              2000

Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*)            600                1500

Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*)           1000              4600

Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*)               700                1600

Other / ಇತರೆ (*)                                2800              3200

Pine Apple / ಅನಾನಸ್                                       

Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*)               1000              2200

Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ                                                    

Black / ಕಪ್ಪು (*)                                2000              3500

Green / ಹಸಿರು (*)                            3000              4500

White / ಬಿಳಿ (*)                                 3000              5000

Other / ಇತರೆ (*)                                5000              7000

Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ                              

Sapota / ಸಪೋಟ (*)                        1500              5000

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ                                              

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*)                      800                2800

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ                                     

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*)             800                3000

Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ                                      

Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*)                2000              3800

Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು                                            

Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ (*)                     2000              3500

Karbuja / ಕರಬೂಜ                                             

Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*)                    1500              2500

Borehannu / ಬೋರೆಹಣ್ಣು                                

Borehannu / ಬೋರೆಹಣ್ಣು (*)         1000              1500

Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ                                    

Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*)            2000              15000

ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜಗಳು  Oil Seeds:

Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ)                      

Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*)            3899              7469

Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*)      3102              6400

Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*)        2339              5330

Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*)                      1890              7412

Natte / ನಾಟಿ (*)                                 2869              7219

Sesamum / ಎಳ್ಳು                                                

White / ಬಿಳಿ (*)                                 9800              14500

Black / ಕಪ್ಪು (*)                                6660              9555

Mustard / ಸಾಸುವೆ                                               

Other / ಇತರೆ (*)                                5021              9500

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್                                 

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*)         5269              8020

Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ                              

Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*)          1509              6350

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)                           4509              5900

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)                         5700              5750

Other / ಇತರೆ (*)                                5000              5800

Safflower / ಕುಸುಬೆ                                              

Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*)             4145              5180

Linseed / ಅಗಸ ಬೀಜ                                         

Other / ಇತರೆ (*)                                7899              7899

Gingelly / ಎಳ್ಳು                                                   

Other / ಇತರೆ (*)                                4117              4117

Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ                                

Castor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ (*)  4385              5530

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ                                 

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ (*)          6900              6900

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ                                                   

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*)                          16700            16800

Ball / ಬಾಲ್ (*)                                 16600            16850

Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ (*)                       10200            10200

Other / ಇತರೆ (*)                                4500              11000

Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ               

Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*)                10000       11500

Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು                                                

Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು (*)                         8888              8888

ಇತರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು:

Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ                   

IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*)   9000         9000

Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll (*)                      8000              15000

Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*)              1000              25000

Big / ದೊಡ್ಡದು (*)                            10000            10000

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)                      10000            21000

Jaggery / ಬೆಲ್ಲ                                                     

Achhu / ಅಚ್ಚು (*)                             3030              5800

Mudde / ಮುದ್ದೆ (*)                           4200              4500

Unde / ಉಂಡೆ (*)                              3500              3800

Yellow / ಹಳದಿ (*)                            3000              3270

Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*)                    2900              3100

PENTI / ಪೆಂಟಿ (*)                              2610              3515

Other / ಇತರೆ (*)                                2850              3080

Tender Coconut / ಎಳನೀರು                              

Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*)      6000              25000

Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು)                 

Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು) (*)                1800         3584

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು:

Arecanut / ಅಡಿಕೆ                                                 

Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು (*)            23499            25452

Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು (*)                29099            40199

Api / ಅಪಿ (*)                                     52099            54669

Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು (*)         30600            40670

Coca / ಕೋಕ (*)                               10000            40001

Bette / ಬೆಟ್ಟೆ (*)                                 34199            55809

Saraku / ಸರಕು (*)                            46166            75200

Gorabalu / ಗೊರಬಲು (*)                 17009            44099

Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ (*)                 41690            49099

Chippu / ಚಿಪ್ಪು (*)                           35189            39019

Rashi / ರಾಶಿ (*)                                35889            55699

Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (*)                        16869            23469

New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ (*)           20000            55039

EDI / ಈಡಿ (*)                                    41214            55599

Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ (*)      42500            50500

Chali / ಚಾಲಿ (*)                                40000            45558

Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ (*)           36000            46000

Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ (*)                36000            52000

Other / ಇತರೆ (*)                                25000            52000

Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ                                   

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)                           2000              6000

ಧಾನ್ಯಗಳು;

Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು                                  

Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*)                   2001         6609

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*)    3090              5900

Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು                                  

Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*)                1727         10500

Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು                                  

Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*)                2269         9000

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*)    6000              6600

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)                      5009              7391

Green Peas / ಬಟಾಣಿ                                          

Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*)          1000              12500

Avare / ಅವರೆ                                                       

Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*)                     5200         6000

Cowpea / ಅಲಸಂದೆ                                            

Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*)           3034         6169

Mataki / ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ)                                     

Mataki (W) / ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) (*)     4110              4612

Moath / ಮೋತ್                                                 

Moath (W) / ಮೋತ್ (ವೋಲ್) (*)    8000              8200

Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು                              

Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*)                1277        5312

Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ                                        

Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*)                   8000              10500

Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ                            

Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*)      6000              7000

Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ                            

Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*)    8000              12500

Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ                            

Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*)   8500              9400

Tur / ತೊಗರಿ                                                         

Tur / ತೊಗರಿ (*)                                 3034              6925

White / ಬಿಳಿ (*)                                 5401              5401

Red / ಕೆಂಪು (*)                                 4236              6584

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು                     

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*)                    1380         7600

Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್                        

Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*)      8600              9000

ಸಾಂಬಾರ ವಸ್ತುಗಳು

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ                                                   

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*)                           350                6500

Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ                     

Other / ಇತರೆ (*)                                7639              16000

Pepper / ಮೆಣಸು                                                  

Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*)         20000            42119

Other / ಇತರೆ (*)                                21000            39500

Turmeric / ಅರಿಶಿನ                                               

Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*)                     9000         13000

Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್                           

Other / ಇತರೆ (*)                                8274              8274

Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ                                

Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*)         7700              9000

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ) 

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*)                     2010         13000

Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ                      

Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*)                         18000            35000

Dabbi / ಡಬ್ಬಿ (*)                               19000            19000

Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*)                                1810              14700

Guntur / ಗುಂಟೂರು (*)                    16500            17000

ತರಕಾರಿಗಳು:

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ                                                   

Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ (*)         1800              2100

Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು (*)               1600              2250

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)                           200                2500

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*)                           200                2777

Puna / ಪೂನ (*)                                600                2300

Telagi / ತೆಲಗಿ (*)                              200                1400

Other / ಇತರೆ (*)                                500                2000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ                                             

Chandramukhi / ಚಂದ್ರಮುಖಿ (*)    800                800

Jalander / ಜಲಂಧರ್ (*)                  1000              1300

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)                           800                2500

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*)                     400                2200

Other / ಇತರೆ (*)                                800                1688

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು                                   

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)                           842                2700

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*)            600                4000

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ                                          

Round / ರೌಂಡ್ (*)                          600                1600

Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*)  800                1200

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*)                   500                2000

Other / ಇತರೆ (*)                                700                1500

Coriander / ಧನಿಯಾ                                           

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)                           5034              10000

Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ                                       

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)                         600                1200

Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*)              133                2000

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ                              

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*)        600                2777

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ                              

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*)       300                2000

Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ                 

Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*)        800                2400

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ                

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*)              500           3500

Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ            

Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*)          1000         2800

Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ                       

Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*)                     2000         2000

Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ                              

Banana – Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*)         1000         5000

Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ                                        

Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*)                    1200         5500

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ                                  

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*)         400                3500

Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು                                 

Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*)                 1000              1800

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್                                                  

Pusakesar / ಪುಸಕೇಸರ್ (*)              2083              4000

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*)                          800                5000

Others / ಇತರೆ (*)                              1612              3000

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು                                        

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*)                200                2000

Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ                            

Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*)       500                3000

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ                             

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*)      150                1800

Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್                                         

Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*)              80                  2200

White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ          

White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*)          1000         2200

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ                                      

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*)               400                2200

Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ                                 

Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*)           600                2600

Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ                                      

Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*)                  200                2000

Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ                                

Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*)        800                4200

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ                      

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*)                     800           4000

Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ                        

Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*)             1200         3000

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ                           

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*)    2000              2600

Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ                                     

Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*)               1800              5500

Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ                     

Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*)                1900        3000

Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ                                 

Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ (*)          2000              2200

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ               

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*)                100           1600

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ                                      

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*)              9100              11100

Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ              

Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*)              1000         2000

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು                              

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*)       800                2800

Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ                              

Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*)  1000              2600

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು                             

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*)       400                5000

Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ                             

Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*)       1000              1900

                                                 

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Get in Touch

For all kinds of inquiries, regarding the Krushiabhivruddi website and its other media channels, including corporate advertising contact us on 

[email protected]
+91-9663724066

ಒಂದು ಎಕ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಟ 3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ರೈತ.

Categories

error: Content is protected !!