ದಿನಾಂಕ 14/09/2021 ರ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಧಾರಣೆ.

ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ವಸ್ತುಗಳು ;                                       

ಧಾನ್ಯಗಳು         

Wheat / ಗೋಧಿ       ಕನಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ  ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ    ಗರಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ                                                

Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ (*)                    1900              1951

Red / ಕೆಂಪು (*)                                 1215              2800

White / ಬಿಳಿ (*)                                 1039              2759

H.D. / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)                             1850              1850

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)                           1109              3000

Medium / ಸಾಧಾರಣ (*)                    2800              3100

Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ (*)           4500              4601

Sharabathi / ಶರಬತಿ (*)

                                                          1800              2200

Paddy / ಭತ್ತ

Paddy / ಭತ್ತ-1 (*)                             1650              2500

I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*)                      2300              2300

Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ (*)          1680              2123

Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*)                      1369         1730

Paddy Dappa / ಭತ್ತ ದಪ್ಪ (*)          1760              1760

Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*)                 1530         1915

Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*)        2002         2700

Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*)     1200         1875

Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ (*)      1633              1947

Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು (*)            1733        1960

Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು (*)           1910        2700

Rice / ಅಕ್ಕಿ

Coarse / ದಪ್ಪ (*)                             1900              2700

CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*)     4000        5500

Fine / ಉತ್ತಮ (*)                              3500              6800

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)                      2350              4800

I. R. – 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*)                   3380              4000

Sona Medium / ಸೋನ ಸಾಧಾರಣ (*)                    2400         2400

Sona / ಸೋನ (*)                              3500              6000

Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*)                1325              2700

Hansa / ಹಂಸ (*)                             2200              2300

Other / ಇತರೆ (*)

                                                          1915              3500

Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ

Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*)                      1389         2400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)                           1012              2079

Yellow / ಹಳದಿ (*)                            1729              1729

Jowar / ಜೋಳ                                                    

Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*)      1003              3400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)                           1000              1621

Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*) 1350              2050

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)                         1240              1500

Bajra / ಸಜ್ಜೆ                                                          

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)                         1380              2300

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)                           1425              1700

Other / ಇತರೆ (*)                                1600              1880

Ragi / ರಾಗಿ                                                           

Fine / ಉತ್ತಮ (*)                              2800              3000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)                           2000              3000

Red / ಕೆಂಪು (*)                                 2500              3100

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)                         2031              2071

Other / ಇತರೆ (*)                                2200              2200

Navane / ನವಣೆ                                                    

Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)                      2200         2731

Other / ಇತರೆ (*)                                1899              3400

Sajje / ಸಜ್ಜೆ                                                           

Sajje / ಸಜ್ಜೆ (*)                                  957                957

ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ                                      

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*)             16500            55000

ಹತ್ತಿ

Cotton / ಹತ್ತಿ                                                        

BANNI / ಬನಿ (*)                                2025              7048

D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*)                     2500              12510

(*)                                                      5209              7777

(*)

                                                          1620              7869

ಹೂವಗಳು;

Rose / ಗುಲಾಬಿ                                                    

Other / ಇತರೆ (*)                                4000              4500

Crysanthamum / ಸೇವಂತಿಗೆ                                

Other / ಇತರೆ (*)                                4000              9000

Marygold /                                                            

Other / ಇತರೆ (*)                                1500              2500

ಕಾಡುತ್ಪತ್ತಿ:

Tamarind Seed / ಹುಣಸೇಬೀಜ                          

Tamarind Seed / ಹುಣಸೆ ಬೀಜ (*)   1700              1700

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು                        

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*)   5000              17000

ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು:

Apple / ಸೇಬು                                                       

Kasmir/Shimla – II / ಕಾಶ್ಮೀರ್ / ಸಿಮ್ಲಾ-11 (*)         5000         7000

Apple / ಸೇಬು (*)                               5500              13000

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ                                                     

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*)                            2500              9000

Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು                                         

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)                      2400              3500

Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*)         1000              2000

Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*)            600                1500

Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*)           1000              4600

Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*)               700                1600

Other / ಇತರೆ (*)                                2800              3200

Pine Apple / ಅನಾನಸ್                                       

Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*)               1000              2200

Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ                                                    

Black / ಕಪ್ಪು (*)                                2000              3500

Green / ಹಸಿರು (*)                            3000              4500

White / ಬಿಳಿ (*)                                 3000              5000

Other / ಇತರೆ (*)                                5000              7000

Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ                              

Sapota / ಸಪೋಟ (*)                        1500              5000

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ                                              

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*)                      800                2800

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ                                     

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*)             800                3000

Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ                                      

Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*)                2000              3800

Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು                                            

Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ (*)                     2000              3500

Karbuja / ಕರಬೂಜ                                             

Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*)                    1500              2500

Borehannu / ಬೋರೆಹಣ್ಣು                                

Borehannu / ಬೋರೆಹಣ್ಣು (*)         1000              1500

Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ                                    

Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*)            2000              15000

ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜಗಳು  Oil Seeds:

Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ)                      

Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*)            3899              7469

Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*)      3102              6400

Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*)        2339              5330

Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*)                      1890              7412

Natte / ನಾಟಿ (*)                                 2869              7219

Sesamum / ಎಳ್ಳು                                                

White / ಬಿಳಿ (*)                                 9800              14500

Black / ಕಪ್ಪು (*)                                6660              9555

Mustard / ಸಾಸುವೆ                                               

Other / ಇತರೆ (*)                                5021              9500

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್                                 

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*)         5269              8020

Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ                              

Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*)          1509              6350

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)                           4509              5900

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)                         5700              5750

Other / ಇತರೆ (*)                                5000              5800

Safflower / ಕುಸುಬೆ                                              

Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*)             4145              5180

Linseed / ಅಗಸ ಬೀಜ                                         

Other / ಇತರೆ (*)                                7899              7899

Gingelly / ಎಳ್ಳು                                                   

Other / ಇತರೆ (*)                                4117              4117

Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ                                

Castor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ (*)  4385              5530

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ                                 

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ (*)          6900              6900

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ                                                   

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*)                          16700            16800

Ball / ಬಾಲ್ (*)                                 16600            16850

Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ (*)                       10200            10200

Other / ಇತರೆ (*)                                4500              11000

Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ               

Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*)                10000       11500

Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು                                                

Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು (*)                         8888              8888

ಇತರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು:

Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ                   

IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*)   9000         9000

Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll (*)                      8000              15000

Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*)              1000              25000

Big / ದೊಡ್ಡದು (*)                            10000            10000

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)                      10000            21000

Jaggery / ಬೆಲ್ಲ                                                     

Achhu / ಅಚ್ಚು (*)                             3030              5800

Mudde / ಮುದ್ದೆ (*)                           4200              4500

Unde / ಉಂಡೆ (*)                              3500              3800

Yellow / ಹಳದಿ (*)                            3000              3270

Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*)                    2900              3100

PENTI / ಪೆಂಟಿ (*)                              2610              3515

Other / ಇತರೆ (*)                                2850              3080

Tender Coconut / ಎಳನೀರು                              

Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*)      6000              25000

Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು)                 

Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು) (*)                1800         3584

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು:

Arecanut / ಅಡಿಕೆ                                                 

Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು (*)            23499            25452

Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು (*)                29099            40199

Api / ಅಪಿ (*)                                     52099            54669

Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು (*)         30600            40670

Coca / ಕೋಕ (*)                               10000            40001

Bette / ಬೆಟ್ಟೆ (*)                                 34199            55809

Saraku / ಸರಕು (*)                            46166            75200

Gorabalu / ಗೊರಬಲು (*)                 17009            44099

Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ (*)                 41690            49099

Chippu / ಚಿಪ್ಪು (*)                           35189            39019

Rashi / ರಾಶಿ (*)                                35889            55699

Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (*)                        16869            23469

New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ (*)           20000            55039

EDI / ಈಡಿ (*)                                    41214            55599

Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ (*)      42500            50500

Chali / ಚಾಲಿ (*)                                40000            45558

Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ (*)           36000            46000

Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ (*)                36000            52000

Other / ಇತರೆ (*)                                25000            52000

Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ                                   

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)                           2000              6000

ಧಾನ್ಯಗಳು;

Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು                                  

Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*)                   2001         6609

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*)    3090              5900

Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು                                  

Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*)                1727         10500

Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು                                  

Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*)                2269         9000

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*)    6000              6600

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)                      5009              7391

Green Peas / ಬಟಾಣಿ                                          

Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*)          1000              12500

Avare / ಅವರೆ                                                       

Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*)                     5200         6000

Cowpea / ಅಲಸಂದೆ                                            

Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*)           3034         6169

Mataki / ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ)                                     

Mataki (W) / ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) (*)     4110              4612

Moath / ಮೋತ್                                                 

Moath (W) / ಮೋತ್ (ವೋಲ್) (*)    8000              8200

Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು                              

Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*)                1277        5312

Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ                                        

Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*)                   8000              10500

Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ                            

Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*)      6000              7000

Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ                            

Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*)    8000              12500

Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ                            

Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*)   8500              9400

Tur / ತೊಗರಿ                                                         

Tur / ತೊಗರಿ (*)                                 3034              6925

White / ಬಿಳಿ (*)                                 5401              5401

Red / ಕೆಂಪು (*)                                 4236              6584

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು                     

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*)                    1380         7600

Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್                        

Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*)      8600              9000

ಸಾಂಬಾರ ವಸ್ತುಗಳು

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ                                                   

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*)                           350                6500

Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ                     

Other / ಇತರೆ (*)                                7639              16000

Pepper / ಮೆಣಸು                                                  

Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*)         20000            42119

Other / ಇತರೆ (*)                                21000            39500

Turmeric / ಅರಿಶಿನ                                               

Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*)                     9000         13000

Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್                           

Other / ಇತರೆ (*)                                8274              8274

Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ                                

Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*)         7700              9000

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ) 

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*)                     2010         13000

Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ                      

Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*)                         18000            35000

Dabbi / ಡಬ್ಬಿ (*)                               19000            19000

Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*)                                1810              14700

Guntur / ಗುಂಟೂರು (*)                    16500            17000

ತರಕಾರಿಗಳು:

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ                                                   

Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ (*)         1800              2100

Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು (*)               1600              2250

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)                           200                2500

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*)                           200                2777

Puna / ಪೂನ (*)                                600                2300

Telagi / ತೆಲಗಿ (*)                              200                1400

Other / ಇತರೆ (*)                                500                2000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ                                             

Chandramukhi / ಚಂದ್ರಮುಖಿ (*)    800                800

Jalander / ಜಲಂಧರ್ (*)                  1000              1300

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)                           800                2500

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*)                     400                2200

Other / ಇತರೆ (*)                                800                1688

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು                                   

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)                           842                2700

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*)            600                4000

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ                                          

Round / ರೌಂಡ್ (*)                          600                1600

Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*)  800                1200

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*)                   500                2000

Other / ಇತರೆ (*)                                700                1500

Coriander / ಧನಿಯಾ                                           

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)                           5034              10000

Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ                                       

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)                         600                1200

Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*)              133                2000

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ                              

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*)        600                2777

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ                              

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*)       300                2000

Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ                 

Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*)        800                2400

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ                

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*)              500           3500

Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ            

Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*)          1000         2800

Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ                       

Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*)                     2000         2000

Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ                              

Banana – Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*)         1000         5000

Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ                                        

Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*)                    1200         5500

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ                                  

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*)         400                3500

Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು                                 

Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*)                 1000              1800

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್                                                  

Pusakesar / ಪುಸಕೇಸರ್ (*)              2083              4000

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*)                          800                5000

Others / ಇತರೆ (*)                              1612              3000

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು                                        

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*)                200                2000

Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ                            

Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*)       500                3000

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ                             

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*)      150                1800

Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್                                         

Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*)              80                  2200

White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ          

White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*)          1000         2200

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ                                      

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*)               400                2200

Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ                                 

Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*)           600                2600

Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ                                      

Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*)                  200                2000

Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ                                

Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*)        800                4200

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ                      

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*)                     800           4000

Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ                        

Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*)             1200         3000

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ                           

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*)    2000              2600

Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ                                     

Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*)               1800              5500

Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ                     

Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*)                1900        3000

Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ                                 

Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ (*)          2000              2200

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ               

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*)                100           1600

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ                                      

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*)              9100              11100

Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ              

Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*)              1000         2000

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು                              

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*)       800                2800

Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ                              

Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*)  1000              2600

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು                             

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*)       400                5000

Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ                             

Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*)       1000              1900

                                                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!