ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ ದಿನಾಂಕ 15-09-2021

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ  ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು 15-09-2021  ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ  ಬೆಲೆ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ.

ಧವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು     ಕನಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ , ಗರಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ

Wheat / ಗೋಧಿ;

Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ (*), 1800, 2000

Red / ಕೆಂಪು (*), 1219, 2800

White / ಬಿಳಿ (*), 1077, 3577

H.D. / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 1850, 2600

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1069, 3200

Medium / ಸಾಧಾರಣ (*), 2800, 3100

Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ (*), 4500, 4850

Sharabathi / ಶರಬತಿ (*), 1750, 2450

Paddy / ಭತ್ತ,

Paddy / ಭತ್ತ-1 (*), 1266, 2000

Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ (*), 1680, 2184

Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*), 1391, 1700

Paddy Dappa / ಭತ್ತ ದಪ್ಪ (*), 1760, 1760

Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*), 1810, 1855

Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*), 2000, 2400

Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*), 1200, 1900

Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ (*), 1633, 2000

Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು (*), 1749, 1960

Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು (*), 1940, 2693

 ಅಕ್ಕಿ :Rice

Coarse / ದಪ್ಪ (*), 1900, 2700

CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*), 4000, 5500

Fine / ಉತ್ತಮ (*), 3600, 6800

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*), 2800, 4800

I. R. – 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*), 3660, 4000

Sona Medium / ಸೋನ ಸಾಧಾರಣ (*), 2400, 2400

Sona / ಸೋನ (*), 3500, 6000

Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*), 1700, 2700

Hansa / ಹಂಸ (*), 2200, 2300

Other / ಇತರೆ (*), 1918, 3100

Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ,

Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*), 969, 2400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 900, 2079

Yellow / ಹಳದಿ (*), 1626, 2003

Sweet Corn (For Biscuits) / ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರನ್ (*), 4343, 4343

Popcorn / ಜೋಳದ ಅರಳು (*), 1330, 1500

Jowar / ಜೋಳ:

Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*), 1005, 3400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1000, 8000

Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*), 1470, 1525

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 1251, 1251

Bajra / ಸಜ್ಜೆ:

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 1389, 2300

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1425, 1700

Other / ಇತರೆ (*), 1600, 1880

Ragi / ರಾಗಿ:

Fine / ಉತ್ತಮ (*), 2800, 3000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1820, 3000

Red / ಕೆಂಪು (*), 2500, 3100

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 2031, 2071

Navane / ನವಣೆ:

Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 2200, 2606

Other / ಇತರೆ (*), 1899, 8000

Sajje / ಸಜ್ಜೆ, ,

Sajje / ಸಜ್ಜೆ (*), 1359, 1359

Dry Fruits:

Cashewnut / ಗೋಡಂಬಿ, ,

Local(Raw) / ಲೋಕಲ್ (ರಾ) (*), 9500, 13200

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ,

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*), 1000, 55000

Fibre Crops:

Cotton / ಹತ್ತಿ, ,

BANNI / ಬನಿ (*), 2025, 7048

D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*), 2500, 12649

(*), 5209, 7777

(*), 1620, 7869

Flowers: ಹೂವುಗಳು

Rose / ಗುಲಾಬಿ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 4000, 4500

Crysanthamum / ಸೇವಂತಿಗೆ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 4000, 9000

Marygold /, ,

Other / ಇತರೆ (*), 1500, 2500

Forest Products: ಕಾಡುತ್ಪತ್ತಿ

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು, ,

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*), 5000, 17000

Fruits: ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು:

Apple / ಸೇಬು, ,

Kasmir/Shimla – II / ಕಾಶ್ಮೀರ್ / ಸಿಮ್ಲಾ-11 (*), 5000, 7000

Apple / ಸೇಬು (*), 5000, 15000

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ, ,

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*), 2000, 5000

Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ,

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*), 2400, 3500

Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*), 1000, 2000

Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*), 600, 1600

Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*), 1000, 5000

Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*), 700, 1600

Other / ಇತರೆ (*), 2800, 3200

Mango / ಮಾವಿನಹಣ್ಣು, ,

Mango / ಮೂವಿನಹಣ್ಣು (*), 3500, 5000

Pine Apple / ಅನಾನಸ್, ,

Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*), 1500, 3500

Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ,

Black / ಕಪ್ಪು (*), 2000, 3500

Green / ಹಸಿರು (*), 3000, 6000

White / ಬಿಳಿ (*), 4000, 6000

Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ, ,

Sapota / ಸಪೋಟ (*), 1800, 5000

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ, ,

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*), 600, 2500

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ,

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*), 500, 2500

Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ, ,

Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*), 2000, 4000

Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು, ,

Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ (*), 2000, 3000

Karbuja / ಕರಬೂಜ, ,

Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*), 800, 3000

Borehannu / ಬೋರೆಹಣ್ಣು, ,

Borehannu / ಬೋರೆಹಣ್ಣು (*), 1000, 1500

Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ, ,

Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*), 2000, 14000

Live Stock/Poultry:

Cow (For Each) / ಹಸು, ,

Cow / ಆಕಳು (*), 22000, 45000

Ox (For Each) / ಎತ್ತು, ,

Ox / ಎತ್ತು (*), 77000, 99500

Sheep (For Each) / ಕುರಿ, ,

Sheep Small / ಕುರಿ ಚಿಕ್ಕದು (*), 6500, 7800

Oil Seeds: ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳು:

Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ), ,

Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*), 3899, 7469

Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*), 3599, 4900

Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*), 2339, 5330

Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*), 1989, 7412

Natte / ನಾಟಿ (*), 2869, 7219

Other / ಇತರೆ (*), 3114, 6000

Sesamum / ಎಳ್ಳು, ,

White / ಬಿಳಿ (*), 9800, 14500

Black / ಕಪ್ಪು (*), 6660, 9555

Mustard / ಸಾಸುವೆ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 7500, 9500

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್, ,

Yellow / ಹಳದಿ (*), 8250, 8682

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*), 3009, 8020

Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ, ,

Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*), 3111, 6300

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 4509, 5900

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 2865, 5892

Other / ಇತರೆ (*), 5000, 5800

Safflower / ಕುಸುಬೆ, ,

Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*), 4629, 5180

Linseed / ಅಗಸ ಬೀಜ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 7899, 7899

Gingelly / ಎಳ್ಳು, ,

Other / ಇತರೆ (*), 4221, 8534

Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ, ,

Castor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ (*), 4385, 5508

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ, ,

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ (*), 6900, 6900

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ, ,

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*), 15000, 20200

Ball / ಬಾಲ್ (*), 16600, 16850

Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ (*), 10200, 10200

Other / ಇತರೆ (*), 4500, 11000

Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, ,

Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*), 10000, 12000

Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು, ,

Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು (*), 8888, 8888

Other:

Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ,

IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*), 9000, 9000

Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll (*), 8000, 15000

Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*), 1000, 25000

Big / ದೊಡ್ಡದು (*), 10000, 10000

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*), 10000, 20000

Jaggery / ಬೆಲ್ಲ, ,

Achhu / ಅಚ್ಚು (*), 3000, 5800

Mudde / ಮುದ್ದೆ (*), 4200, 4500

Unde / ಉಂಡೆ (*), 3500, 3800

Yellow / ಹಳದಿ (*), 3000, 3180

Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*), 2900, 3100

PENTI / ಪೆಂಟಿ (*), 2610, 3515

Other / ಇತರೆ (*), 2850, 5000

Tender Coconut / ಎಳನೀರು, ,

Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*), 6000, 25000

Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು), ,

Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು) (*), 1800, 3584

Plantation Crops: ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು:

Arecanut / ಅಡಿಕೆ, ,

Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು (*), 23119, 25699

Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು (*), 25889, 42676

Api / ಅಪಿ (*), 52099, 54169

Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು (*), 30099, 38899

Coca / ಕೋಕ (*), 10000, 40001

Bette / ಬೆಟ್ಟೆ (*), 35869, 55929

Saraku / ಸರಕು (*), 46166, 76999

Gorabalu / ಗೊರಬಲು (*), 19759, 44099

Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ (*), 34099, 48669

Chippu / ಚಿಪ್ಪು (*), 35189, 39019

Rashi / ರಾಶಿ (*), 42009, 55699

Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (*), 16869, 23469

New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ (*), 23500, 55039

EDI / ಈಡಿ (*), 41214, 55599

Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ (*), 42500, 50500

Chali / ಚಾಲಿ (*), 40959, 46109

Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ (*), 36000, 46000

Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ (*), 36000, 52000

Other / ಇತರೆ (*), 9000, 52000

Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ, ,

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 2000, 4500

Pulses: ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು:

Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು,

Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*), 4000, 7000

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*), 3860, 5900

Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು, ,

Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*), 1670, 10500

Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು, ,

Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*), 1509, 9000

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*), 6000, 6600

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*), 5009, 7391

Green Peas / ಬಟಾಣಿ, ,

Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*), 10000, 12500

Avare / ಅವರೆ, ,

Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*), 5200, 6000

Cowpea / ಅಲಸಂದೆ, ,

Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*), 3034, 6500

Mataki / ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ), ,

Mataki (W) / ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) (*), 4110, 4612

Moath / ಮೋತ್, ,

Moath (W) / ಮೋತ್ (ವೋಲ್) (*), 8000, 8200

Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು, ,

Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*), 2015, 4200

Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ,

Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*), 8000, 11000

Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ,

Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*), 6000, 7500

Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ,

Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*), 8000, 12500

Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ,

Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*), 8500, 11000

Tur / ತೊಗರಿ, ,

Tur / ತೊಗರಿ (*), 3315, 6900

White / ಬಿಳಿ (*), 5401, 5401

Red / ಕೆಂಪು (*), 5566, 6596

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು, ,

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*), 2388, 7600

Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್, ,

Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*), 8600, 9000

Spices: ಸಾಂಬಾರ ಬೆಳೆಗಳು:

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ,

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*), 350, 4000

Other / ಇತರೆ (*), 8000, 9000

Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 7639, 16000

Pepper / ಮೆಣಸು, ,

Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*), 33599, 42119

Other / ಇತರೆ (*), 21000, 39500

Turmeric / ಅರಿಶಿನ, ,

Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*), 9000, 13000

Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್, ,

Other / ಇತರೆ (*), 8274, 8274

Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ, ,

Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*), 7700, 9500

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ), ,

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*), 2010, 13000

Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*), 32000, 35000

Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*), 1810, 14700

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 4500, 18000

Guntur / ಗುಂಟೂರು (*), 16500, 17000

Vegetables: ತರಕಾರಿಗಳು:

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ, ,

Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ (*), 1800, 2100

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 200, 1600

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*), 200, 2777

Puna / ಪೂನ (*), 500, 2200

Telagi / ತೆಲಗಿ (*), 200, 1900

Other / ಇತರೆ (*), 500, 2000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ,

Chandramukhi / ಚಂದ್ರಮುಖಿ (*), 700, 700

Jalander / ಜಲಂಧರ್ (*), 200, 1000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1000, 2500

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*), 500, 2500

Other / ಇತರೆ (*), 200, 1800

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು, ,

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 842, 2200

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*), 600, 5000

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ, ,

Round / ರೌಂಡ್ (*), 800, 1200

Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*), 800, 1200

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*), 500, 2000

Other / ಇತರೆ (*), 700, 1500

Coriander / ಧನಿಯಾ, ,

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 4065, 10000

Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ,

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 400, 1800

Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*), 133, 2000

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ,

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*), 600, 2777

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ, ,

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*), 500, 2000

Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ, ,

Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*), 800, 3000

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*), 600, 3100

Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*), 1000, 3000

Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ, ,

Banana – Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*), 1200, 3600

Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ, ,

Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*), 1383, 5500

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ,

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*), 1000, 3500

Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು, ,

Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*), 1000, 1800

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್, ,

Pusakesar / ಪುಸಕೇಸರ್ (*), 2083, 4000

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*), 1000, 5000

Others / ಇತರೆ (*), 2000, 3000

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು, ,

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*), 250, 2000

Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ, ,

Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*), 500, 2083

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ, ,

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*), 200, 1800

Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್, ,

Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*), 600, 2200

White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ, ,

White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*), 1000, 2300

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ, ,

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*), 400, 2300

Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ, ,

Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*), 800, 2800

Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ, ,

Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*), 300, 2000

Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ,

Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*), 1500, 4200

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*), 800, 4000

Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ, ,

Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*), 1800, 2500

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ, ,

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*), 2000, 3000

Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ,

Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*), 1800, 5000

Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ, ,

Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*), 1500, 3000

Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ, ,

Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ (*), 2000, 2200

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ,

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*), 100, 1200

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ, ,

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*), 9100, 11100

Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ, ,

Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*), 1000, 2000

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು, ,

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*), 800, 2500

Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ, ,

Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*), 1000, 2600

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ,

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*), 400, 4500

Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ, ,

Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*), 1100, 2000

ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!