ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ ದಿನಾಂಕ 15-09-2021

by | Sep 15, 2021 | Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | 0 comments

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ  ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು 15-09-2021  ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ  ಬೆಲೆ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ.

ಧವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು     ಕನಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ , ಗರಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ

Wheat / ಗೋಧಿ;

Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ (*), 1800, 2000

Red / ಕೆಂಪು (*), 1219, 2800

White / ಬಿಳಿ (*), 1077, 3577

H.D. / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 1850, 2600

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1069, 3200

Medium / ಸಾಧಾರಣ (*), 2800, 3100

Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ (*), 4500, 4850

Sharabathi / ಶರಬತಿ (*), 1750, 2450

Paddy / ಭತ್ತ,

Paddy / ಭತ್ತ-1 (*), 1266, 2000

Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ (*), 1680, 2184

Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*), 1391, 1700

Paddy Dappa / ಭತ್ತ ದಪ್ಪ (*), 1760, 1760

Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*), 1810, 1855

Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*), 2000, 2400

Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*), 1200, 1900

Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ (*), 1633, 2000

Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು (*), 1749, 1960

Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು (*), 1940, 2693

 ಅಕ್ಕಿ :Rice

Coarse / ದಪ್ಪ (*), 1900, 2700

CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*), 4000, 5500

Fine / ಉತ್ತಮ (*), 3600, 6800

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*), 2800, 4800

I. R. – 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*), 3660, 4000

Sona Medium / ಸೋನ ಸಾಧಾರಣ (*), 2400, 2400

Sona / ಸೋನ (*), 3500, 6000

Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*), 1700, 2700

Hansa / ಹಂಸ (*), 2200, 2300

Other / ಇತರೆ (*), 1918, 3100

Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ,

Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*), 969, 2400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 900, 2079

Yellow / ಹಳದಿ (*), 1626, 2003

Sweet Corn (For Biscuits) / ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರನ್ (*), 4343, 4343

Popcorn / ಜೋಳದ ಅರಳು (*), 1330, 1500

Jowar / ಜೋಳ:

Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*), 1005, 3400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1000, 8000

Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*), 1470, 1525

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 1251, 1251

Bajra / ಸಜ್ಜೆ:

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 1389, 2300

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1425, 1700

Other / ಇತರೆ (*), 1600, 1880

Ragi / ರಾಗಿ:

Fine / ಉತ್ತಮ (*), 2800, 3000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1820, 3000

Red / ಕೆಂಪು (*), 2500, 3100

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 2031, 2071

Navane / ನವಣೆ:

Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 2200, 2606

Other / ಇತರೆ (*), 1899, 8000

Sajje / ಸಜ್ಜೆ, ,

Sajje / ಸಜ್ಜೆ (*), 1359, 1359

Dry Fruits:

Cashewnut / ಗೋಡಂಬಿ, ,

Local(Raw) / ಲೋಕಲ್ (ರಾ) (*), 9500, 13200

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ,

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*), 1000, 55000

Fibre Crops:

Cotton / ಹತ್ತಿ, ,

BANNI / ಬನಿ (*), 2025, 7048

D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*), 2500, 12649

(*), 5209, 7777

(*), 1620, 7869

Flowers: ಹೂವುಗಳು

Rose / ಗುಲಾಬಿ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 4000, 4500

Crysanthamum / ಸೇವಂತಿಗೆ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 4000, 9000

Marygold /, ,

Other / ಇತರೆ (*), 1500, 2500

Forest Products: ಕಾಡುತ್ಪತ್ತಿ

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು, ,

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*), 5000, 17000

Fruits: ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು:

Apple / ಸೇಬು, ,

Kasmir/Shimla – II / ಕಾಶ್ಮೀರ್ / ಸಿಮ್ಲಾ-11 (*), 5000, 7000

Apple / ಸೇಬು (*), 5000, 15000

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ, ,

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*), 2000, 5000

Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ,

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*), 2400, 3500

Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*), 1000, 2000

Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*), 600, 1600

Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*), 1000, 5000

Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*), 700, 1600

Other / ಇತರೆ (*), 2800, 3200

Mango / ಮಾವಿನಹಣ್ಣು, ,

Mango / ಮೂವಿನಹಣ್ಣು (*), 3500, 5000

Pine Apple / ಅನಾನಸ್, ,

Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*), 1500, 3500

Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ,

Black / ಕಪ್ಪು (*), 2000, 3500

Green / ಹಸಿರು (*), 3000, 6000

White / ಬಿಳಿ (*), 4000, 6000

Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ, ,

Sapota / ಸಪೋಟ (*), 1800, 5000

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ, ,

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*), 600, 2500

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ,

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*), 500, 2500

Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ, ,

Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*), 2000, 4000

Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು, ,

Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ (*), 2000, 3000

Karbuja / ಕರಬೂಜ, ,

Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*), 800, 3000

Borehannu / ಬೋರೆಹಣ್ಣು, ,

Borehannu / ಬೋರೆಹಣ್ಣು (*), 1000, 1500

Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ, ,

Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*), 2000, 14000

Live Stock/Poultry:

Cow (For Each) / ಹಸು, ,

Cow / ಆಕಳು (*), 22000, 45000

Ox (For Each) / ಎತ್ತು, ,

Ox / ಎತ್ತು (*), 77000, 99500

Sheep (For Each) / ಕುರಿ, ,

Sheep Small / ಕುರಿ ಚಿಕ್ಕದು (*), 6500, 7800

Oil Seeds: ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳು:

Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ), ,

Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*), 3899, 7469

Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*), 3599, 4900

Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*), 2339, 5330

Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*), 1989, 7412

Natte / ನಾಟಿ (*), 2869, 7219

Other / ಇತರೆ (*), 3114, 6000

Sesamum / ಎಳ್ಳು, ,

White / ಬಿಳಿ (*), 9800, 14500

Black / ಕಪ್ಪು (*), 6660, 9555

Mustard / ಸಾಸುವೆ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 7500, 9500

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್, ,

Yellow / ಹಳದಿ (*), 8250, 8682

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*), 3009, 8020

Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ, ,

Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*), 3111, 6300

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 4509, 5900

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 2865, 5892

Other / ಇತರೆ (*), 5000, 5800

Safflower / ಕುಸುಬೆ, ,

Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*), 4629, 5180

Linseed / ಅಗಸ ಬೀಜ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 7899, 7899

Gingelly / ಎಳ್ಳು, ,

Other / ಇತರೆ (*), 4221, 8534

Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ, ,

Castor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ (*), 4385, 5508

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ, ,

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ (*), 6900, 6900

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ, ,

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*), 15000, 20200

Ball / ಬಾಲ್ (*), 16600, 16850

Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ (*), 10200, 10200

Other / ಇತರೆ (*), 4500, 11000

Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, ,

Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*), 10000, 12000

Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು, ,

Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು (*), 8888, 8888

Other:

Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ,

IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*), 9000, 9000

Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll (*), 8000, 15000

Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*), 1000, 25000

Big / ದೊಡ್ಡದು (*), 10000, 10000

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*), 10000, 20000

Jaggery / ಬೆಲ್ಲ, ,

Achhu / ಅಚ್ಚು (*), 3000, 5800

Mudde / ಮುದ್ದೆ (*), 4200, 4500

Unde / ಉಂಡೆ (*), 3500, 3800

Yellow / ಹಳದಿ (*), 3000, 3180

Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*), 2900, 3100

PENTI / ಪೆಂಟಿ (*), 2610, 3515

Other / ಇತರೆ (*), 2850, 5000

Tender Coconut / ಎಳನೀರು, ,

Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*), 6000, 25000

Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು), ,

Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು) (*), 1800, 3584

Plantation Crops: ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು:

Arecanut / ಅಡಿಕೆ, ,

Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು (*), 23119, 25699

Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು (*), 25889, 42676

Api / ಅಪಿ (*), 52099, 54169

Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು (*), 30099, 38899

Coca / ಕೋಕ (*), 10000, 40001

Bette / ಬೆಟ್ಟೆ (*), 35869, 55929

Saraku / ಸರಕು (*), 46166, 76999

Gorabalu / ಗೊರಬಲು (*), 19759, 44099

Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ (*), 34099, 48669

Chippu / ಚಿಪ್ಪು (*), 35189, 39019

Rashi / ರಾಶಿ (*), 42009, 55699

Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (*), 16869, 23469

New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ (*), 23500, 55039

EDI / ಈಡಿ (*), 41214, 55599

Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ (*), 42500, 50500

Chali / ಚಾಲಿ (*), 40959, 46109

Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ (*), 36000, 46000

Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ (*), 36000, 52000

Other / ಇತರೆ (*), 9000, 52000

Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ, ,

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 2000, 4500

Pulses: ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು:

Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು,

Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*), 4000, 7000

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*), 3860, 5900

Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು, ,

Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*), 1670, 10500

Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು, ,

Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*), 1509, 9000

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*), 6000, 6600

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*), 5009, 7391

Green Peas / ಬಟಾಣಿ, ,

Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*), 10000, 12500

Avare / ಅವರೆ, ,

Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*), 5200, 6000

Cowpea / ಅಲಸಂದೆ, ,

Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*), 3034, 6500

Mataki / ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ), ,

Mataki (W) / ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) (*), 4110, 4612

Moath / ಮೋತ್, ,

Moath (W) / ಮೋತ್ (ವೋಲ್) (*), 8000, 8200

Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು, ,

Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*), 2015, 4200

Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ,

Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*), 8000, 11000

Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ,

Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*), 6000, 7500

Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ,

Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*), 8000, 12500

Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ,

Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*), 8500, 11000

Tur / ತೊಗರಿ, ,

Tur / ತೊಗರಿ (*), 3315, 6900

White / ಬಿಳಿ (*), 5401, 5401

Red / ಕೆಂಪು (*), 5566, 6596

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು, ,

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*), 2388, 7600

Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್, ,

Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*), 8600, 9000

Spices: ಸಾಂಬಾರ ಬೆಳೆಗಳು:

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ,

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*), 350, 4000

Other / ಇತರೆ (*), 8000, 9000

Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 7639, 16000

Pepper / ಮೆಣಸು, ,

Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*), 33599, 42119

Other / ಇತರೆ (*), 21000, 39500

Turmeric / ಅರಿಶಿನ, ,

Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*), 9000, 13000

Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್, ,

Other / ಇತರೆ (*), 8274, 8274

Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ, ,

Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*), 7700, 9500

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ), ,

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*), 2010, 13000

Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*), 32000, 35000

Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*), 1810, 14700

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 4500, 18000

Guntur / ಗುಂಟೂರು (*), 16500, 17000

Vegetables: ತರಕಾರಿಗಳು:

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ, ,

Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ (*), 1800, 2100

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 200, 1600

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*), 200, 2777

Puna / ಪೂನ (*), 500, 2200

Telagi / ತೆಲಗಿ (*), 200, 1900

Other / ಇತರೆ (*), 500, 2000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ,

Chandramukhi / ಚಂದ್ರಮುಖಿ (*), 700, 700

Jalander / ಜಲಂಧರ್ (*), 200, 1000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1000, 2500

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*), 500, 2500

Other / ಇತರೆ (*), 200, 1800

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು, ,

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 842, 2200

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*), 600, 5000

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ, ,

Round / ರೌಂಡ್ (*), 800, 1200

Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*), 800, 1200

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*), 500, 2000

Other / ಇತರೆ (*), 700, 1500

Coriander / ಧನಿಯಾ, ,

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 4065, 10000

Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ,

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 400, 1800

Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*), 133, 2000

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ,

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*), 600, 2777

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ, ,

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*), 500, 2000

Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ, ,

Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*), 800, 3000

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*), 600, 3100

Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*), 1000, 3000

Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ, ,

Banana – Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*), 1200, 3600

Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ, ,

Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*), 1383, 5500

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ,

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*), 1000, 3500

Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು, ,

Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*), 1000, 1800

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್, ,

Pusakesar / ಪುಸಕೇಸರ್ (*), 2083, 4000

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*), 1000, 5000

Others / ಇತರೆ (*), 2000, 3000

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು, ,

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*), 250, 2000

Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ, ,

Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*), 500, 2083

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ, ,

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*), 200, 1800

Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್, ,

Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*), 600, 2200

White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ, ,

White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*), 1000, 2300

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ, ,

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*), 400, 2300

Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ, ,

Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*), 800, 2800

Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ, ,

Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*), 300, 2000

Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ,

Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*), 1500, 4200

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*), 800, 4000

Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ, ,

Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*), 1800, 2500

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ, ,

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*), 2000, 3000

Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ,

Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*), 1800, 5000

Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ, ,

Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*), 1500, 3000

Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ, ,

Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ (*), 2000, 2200

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ,

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*), 100, 1200

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ, ,

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*), 9100, 11100

Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ, ,

Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*), 1000, 2000

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು, ,

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*), 800, 2500

Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ, ,

Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*), 1000, 2600

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ,

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*), 400, 4500

Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ, ,

Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*), 1100, 2000

ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Get in Touch

For all kinds of inquiries, regarding the Krushiabhivruddi website and its other media channels, including corporate advertising contact us on 

[email protected]
+91-9663724066

ಒಂದು ಎಕ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಟ 3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ರೈತ.

Categories

error: Content is protected !!