ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಖರೀದಿ ದರಗಳು ದಿನಾಂಕ- 22-09-2021

ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 22-09-2021 ರಂದು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಈ ದರ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಧವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು, ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು, ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳು, ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಾಂಬಾರ ಬೆಳೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಧಾನ್ಯಗಳು:

Wheat / ಗೋಧಿ:

Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ , 1900, 2031

Sona / ಸೋನ , 1800, 2200

Red / ಕೆಂಪು , 1360, 2600           

White / ಬಿಳಿ , 1217, 2801

H.D. / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 1850, 1850

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 1200, 3200

Medium / ಸಾಧಾರಣ , 2800, 3100

Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ , 4650, 4700

Sharabathi / ಶರಬತಿ , 1800, 2200

Other / ಇತರೆ , 2000, 2690

Paddy / ಭತ್ತ:

Paddy / ಭತ್ತ-1 , 1370, 2500

I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 , 1546, 2400

Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ, 1900, 2550

Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ , 1361, 1890

Rajahamsa / ರಾಜಹಂಸ  1101, 1101

Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ , 1317, 1950

Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ , 1900, 2620

Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ , 1200, 1890

Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ (*) 1693, 2000

Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು , 1693, 2009

Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು , 1920, 2044

ಅಕ್ಕಿ:

Coarse / ದಪ್ಪ , 1900, 2700

CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) , 4000, 5600

Fine / ಉತ್ತಮ , 3500, 6800

Medium / ಮಧ್ಯಮ , 2800, 4800

I. R. – 64 / ಐ.ಆರ್.64 , 2450, 3000

Sona Medium / ಸೋನ ಸಾಧಾರಣ , 2380, 2380

Sona / ಸೋನ , 3500, 5200

Kattasambar / ಕಟ್ಟಾ ಸಾಂಬಾರ್ , 2900, 3000

Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ , 1321, 2600

Hansa / ಹಂಸ , 2200, 4500

Other / ಇತರೆ , 2275, 4450

Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ,

Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ , 1400, 2400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 1229, 2100

Yellow / ಹಳದಿ , 1656, 1989

Jowar / ಜೋಳ, ,

Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ , 1007, 4800

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 908, 2651

Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ , 1356, 1820

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 1250, 1400

Bajra / ಸಜ್ಜೆ, ,

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 1277, 2300

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 1400, 1700

Other / ಇತರೆ , 1760, 1800

Ragi / ರಾಗಿ, ,

Fine / ಉತ್ತಮ , 1751, 3000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 1880, 3000

Red / ಕೆಂಪು , 2500, 3100

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 2056, 2056

Other / ಇತರೆ (*) 1800, 2000

Navane / ನವಣೆ, ,

Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 2200, 2668

Other / ಇತರೆ , 2000, 3400

Same/Savi / ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ, ,

Same/Savi Local / ಸಾಮೆ / ಸಾವಿ , 3110, 3110

Sajje / ಸಜ್ಜೆ, ,

Sajje / ಸಜ್ಜೆ , 1419, 1690

ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು:

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ,

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*), 1000, 55000

Cotton / ಹತ್ತಿ, ,

Lakshmi / ಲಕ್ಷ್ಮಿ , 7370, 7540

BANNI / ಬನಿ , 2005, 7225

D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. , 2500, 12890

, 1469, 7469

, 1670, 7970

ಹೂವು:

Rose / ಗುಲಾಬಿ, ,

Other / ಇತರೆ , 500, 1500

Crysanthamum / ಸೇವಂತಿಗೆ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 1000, 2500

Marygold /, ,

Other / ಇತರೆ (*), 500, 700

Tamarind Seed / ಹುಣಸೆ ಬೀಜ , 11000, 11200

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು, ,

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*), 4200, 17000

ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು:

Apple / ಸೇಬು, ,

Kasmir/Shimla – II / ಕಾಶ್ಮೀರ್ / ಸಿಮ್ಲಾ-11 (*), 5000, 7000

Apple / ಸೇಬು (*), 5800, 16000

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ, ,

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*), 1500, 5000

Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ,

Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*), 1000, 2000

Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*), 600, 1600

Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*), 1000, 4400

Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*), 700, 1600

Other / ಇತರೆ (*), 2800, 3200

Pine Apple / ಅನಾನಸ್, ,

Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*), 1500, 4000

Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ,

Black / ಕಪ್ಪು (*), 2500, 3500

Green / ಹಸಿರು (*), 4000, 6000

White / ಬಿಳಿ (*), 3500, 4500

Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ, ,

Sapota / ಸಪೋಟ (*), 1800, 5000

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ, ,

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*), 700, 2500

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ,

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*), 500, 2500

Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ, ,

Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*), 2000, 4500

Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು, ,

Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ (*), 2000, 3200

Karbuja / ಕರಬೂಜ, ,

Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*), 1500, 3000

Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ, ,

Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*), 500, 16000

Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ, ,

Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ (*), 2200, 2600

ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳು:

Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ), ,

Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*), 3519, 7711

Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*), 3429, 5099

Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*), 4666, 4666

Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*), 2010, 7739

Natte / ನಾಟಿ (*), 3009, 7229

Other / ಇತರೆ (*), 1940, 7000

Sesamum / ಎಳ್ಳು, ,

Red / ಕೆಂಪು (*), 7651, 12000

White / ಬಿಳಿ (*), 9600, 14500

Black / ಕಪ್ಪು (*), 6119, 9400

Mustard / ಸಾಸುವೆ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 4669, 9500

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್, ,

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*), 4000, 6003

Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ, ,

Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*), 3099, 5909

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 4089, 5419

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 3568, 5455

Other / ಇತರೆ (*), 4580, 5600

Safflower / ಕುಸುಬೆ, ,

Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*), 3600, 5300

Gingelly / ಎಳ್ಳು, ,

Other / ಇತರೆ (*), 7899, 8639

Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ, ,

Castor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ (*), 5285, 5409

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ, ,

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ (*), 24131, 24131

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ, ,

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*), 15000, 20200

Ball / ಬಾಲ್ (*), 15000, 16400

Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ (*), 7800, 11000

Other / ಇತರೆ (*), 4500, 11000

Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, ,

Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*), 9500, 11500

Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು, ,

Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು (*), 8333, 8333

Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ,

IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*), 9000, 10000

Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll (*), 8000, 16000

Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*), 1000, 25000

Big / ದೊಡ್ಡದು (*), 10000, 12000

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*), 9500, 18000

Other / ಇತರೆ (*), 10000, 12000

Jaggery / ಬೆಲ್ಲ, ,

Achhu / ಅಚ್ಚು (*), 3000, 5000

Mudde / ಮುದ್ದೆ (*), 2911, 4500

Unde / ಉಂಡೆ (*), 3500, 4000

Yellow / ಹಳದಿ (*), 3050, 3190

Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*), 2900, 3100

PENTI / ಪೆಂಟಿ (*), 2700, 3630

Other / ಇತರೆ (*), 2800, 5000

Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*), 6000, 24000

ಕೊಕ್ಕೋ ಹಸಿ ಬೀಜ:40-45

ಕೊಕ್ಕೋ ಒಣ ಬೀಜ:160-180

Plantation Crops:

ಕಾಫೀ ದರ :

ಅರೆಬೀಕಾ ಪಾರ್ಚ್ ಮೆಂಟ್: 13725

ಅರೇಬಿಕಾ ಚೆರಿ:6300

ರೋಬಸ್ಟಾ ಪಾರ್ಚ್ ಮೆಂಟ್ :6200

ರೋಬಸ್ಟಾ ಚೆರಿ: 138 kg

ರಬ್ಬರ್ :

RSS 4:168.50

LOT: 157.50

SCARP:101-109

ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು:

Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು, ,

Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*), 3333, 6400

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*), 3919, 5900

Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು, ,

Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*), 3000, 10500

Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು, ,

Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*), 1809, 11000

Local (Whole) / ಸ್ಥಳೀಯ (ವೋಲ್) (*), 4752, 4752

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*), 5869, 6989

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*), 4080, 5010

Green Peas / ಬಟಾಣಿ, ,

Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*), 6000, 12000

Avare / ಅವರೆ, ,

Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*), 1552, 6000

Cowpea / ಅಲಸಂದೆ, ,

Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*), 2305, 6429

Mataki / ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ), ,

Mataki (W) / ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) (*), 4501, 8030

Moath / ಮೋತ್, ,

Moath (W) / ಮೋತ್ (ವೋಲ್) (*), 8000, 8500

Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು, ,

Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*), 2202, 4200

Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ,

Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*), 8000, 11000

Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ,

Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*), 5850, 7000

Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ,

Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*), 8000, 12600

Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ,

Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*), 8500, 11000

Tur / ತೊಗರಿ, ,

Tur / ತೊಗರಿ (*), 3345, 8000

White / ಬಿಳಿ (*), 4306, 5905

Red / ಕೆಂಪು (*), 4242, 6819

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು, ,

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*), 3010, 7200

Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್, ,

Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*), 8800, 9000

ಸಾಂಬಾರ ವಸ್ತುಗಳು:

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ,

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*), 400, 7100

Other / ಇತರೆ (*), 4500, 10000

Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 7639, 12509

Pepper / ಮೆಣಸು, ,

Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*), 35589, 40689

Other / ಇತರೆ (*), 26000, 40577

Turmeric / ಅರಿಶಿನ, ,

Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*), 9000, 13000

Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್, ,

Other / ಇತರೆ (*), 8162, 8162

Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ, ,

Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*), 7700, 9000

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ), ,

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*), 5600, 13000

Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*), 32000, 35000

Mankattu / ಮಂಕಟ್ಟು (*), 16000, 17000

Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*), 5900, 5900

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 700, 20000

Guntur / ಗುಂಟೂರು (*), 16500, 17000

Other / ಇತರೆ (*), 20000, 23000

ತರಕಾರಿಗಳು:

ಈರುಳ್ಳಿ:

Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ , 1900, 2200

Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು (*), 1400, 2200

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 200, 2000

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*), 200, 2400

Puna / ಪೂನ (*), 500, 2400

Telagi / ತೆಲಗಿ (*), 300, 1800

Other / ಇತರೆ (*), 300, 2500

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ,

Jalander / ಜಲಂಧರ್ (*), 1200, 1400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 500, 2000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*), 400, 2500

Other / ಇತರೆ (*), 300, 2000

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು, ,

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1000, 2200

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*), 500, 4200

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ, ,

Round / ರೌಂಡ್ (*), 600, 1600

Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*), 600, 800

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*), 400, 10000

Other / ಇತರೆ (*), 500, 800

Coriander / ಧನಿಯಾ, ,

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 6500, 11900

Coriander / ಧನಿಯಾ (*), 8000, 8500

Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ,

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 300, 1100

Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*), 133, 2000

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ,

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*), 800, 2000

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ, ,

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*), 600, 1400

Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ, ,

Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*), 600, 2300

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*), 500, 3000

Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*), 600, 2800

Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ, ,

Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*), 1700, 1700

Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ, ,

Banana – Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*), 800, 4000

Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ, ,

Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*), 1000, 4000

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ,

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*), 1000, 25000

Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು, ,

Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*), 875, 2000

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್, ,

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*), 1000, 6200

Others / ಇತರೆ (*), 1884, 3000

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು, ,

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*), 200, 2000

Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ, ,

Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*), 400, 2200

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ, ,

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*), 100, 1800

Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್, ,

Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*), 500, 2600

White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ, ,

White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*), 1200, 2000

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ, ,

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*), 300, 2000

Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ, ,

Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*), 500, 2800

Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ, ,

Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*), 300, 2200

Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ,

Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*), 800, 2400

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*), 600, 4500

Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ, ,

Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*), 1600, 2600

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ, ,

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*), 2500, 3000

Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ,

Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*), 600, 4000

Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ, ,

Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*), 1500, 3800

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ,

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*), 100, 2500

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ, ,

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*), 11000, 13000

Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ, ,

Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*), 800, 1800

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು, ,

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*), 600, 2000

Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ, ,

Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*), 1000, 2700

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ,

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*), 400, 3800

Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ, ,

Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*), 1300, 2000

ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!